Λανθασμένη επιλογή του καθεστώτος De minimis στην επιστρεπτέα προκαταβολή 3.8.2021

 

 

 

 

Αθήνα, 03 Αυγούστου 2021

                                                                             

Προς τον

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

κ. Σπυρίδων - Άδωνι Γεωργιάδη

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θεωρούμε υποχρέωσή μας να επανέλθουμε και να θέσουμε ενώπιον των όποιων ευθυνών και αρμοδιοτήτων σας την οριστική επίλυση ενός λιμνάζοντος θέματος που απασχολεί τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής μέσω ΑΑΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω θέμα αφορά, στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους κύκλους της συγκεκριμένης δράσης, σύμφωνα με την οποία έγινε χρήση του καθεστώτος De Minimis αντί του ορθού προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων το οποίο εγκρίθηκε στις 19.03.2020. Η λανθασμένη επιλογή του καθεστώτος De minimis οφείλετε είτε σε εκ παραδρομής δήλωση του λογιστή, είτε στο όριο του προσωρινού πλαισίου, το οποίο στην συνέχεια διαμορφώθηκε σε 1,8 εκ €.

Το συγκεκριμένο ζήτημα φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε μεμονωμένα, καθώς δεν λήφθηκε υπόψη ότι πολλές από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην ενισχυόμενη δράση έχουν εκ των προτέρων εξαντλήσει το όριο των 200.000 Ευρώ επιχορήγησης στην τελευταία τριετία (καθεστώς De Minimis) και συνεπώς δεν θα έχουν την δυνατότητα, στην παρούσα κρίσιμη όσο και μεταβατική περίοδο, να ενταχθούν σε μελλοντικές ενισχυόμενες δράσεις ΕΣΠΑ οι οποίες στην πλειονότητα τους διέπονται από τον κανόνα De Minimis), και που αποτελούν κρίσιμα, αν όχι καθοριστικά εργαλεία για την αναπτυξιακή πορεία τους.

Συνέπεια των ανωτέρω και με αφορμή την πρόσφατη 5η τροποποίηση από 29.01.2021 του προσωρινού πλαισίου στήριξης (παράταση διάρκειας έως 31.12.2021 και διπλασιασμός ορίων ενισχύσεων) καθώς και την από 02.03.2021 απάντηση που δόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κύριο Δημήτρη Σκάλκο και αναφέρει:

«Οι δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής δίνουν την δυνατότητα επιλογής από τις αιτούσες επιχειρήσεις είτε του Προσωρινού Πλαισίου για τον Covid-19 της Ε.Ε. (C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης της Ε.Ε.) είτε του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Όποια επιχείρηση επιλέξει να λάβει την επιστρεπτέα προκαταβολή με το Προσωρινό Πλαίσιο τότε σε οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο θελήσει να ενταχθεί με καθεστώς ενίσχυσης de minimis, αυτό είναι δυνατόν καθόσον για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου de minimis (200.000€) δεν προσμετρώνται οι ενισχύσεις τις οποίες η επιχείρηση έχει λάβει με το Προσωρινό Πλαίσιο.

Όταν μία επιχείρηση επιλέξει να λάβει την επιστρεπτέα προκαταβολή με τον καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) τότε αυτή θα πρέπει να προσμετρηθεί για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου σε επενδυτικό σχέδιο με καθεστώς ενίσχυσης de minimis που θα συμμετάσχει η ίδια επιχείρηση όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Καν. ΕΕ 1407/2013.

Επομένως μία επιχείρηση για να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα «σώρευσης» ενισχύσεων de minimis θα πρέπει να επιλέγει να λαμβάνει ενίσχυση από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή μέσω του Προσωρινού Πλαισίου όπως έχει δικαίωμα».

Στην ερώτηση υπ΄αριθ. 4306/18-2-2021 που κατέθεσε ο βουλευτής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος:

«Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην εξεύρεση της αναγκαίας χρηματοδότησής ή στην ένταξή τους σε ένα από χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν βγάλει οι κατά τόπους Περιφέρειες για το λόγο ότι ένα μεγάλο μέρος του de minimis έχει καλυφθεί από τις επιστρεπτέες προκαταβολές.  Έτσι λοιπόν εμφανίζεται το οξύμωρο σχήμα, μετά την εξαγγελία των μέτρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19, οι δυσκολίες ένταξής τους και οι αποκλεισμοί να αυξάνονται λόγω του τρόπου εφαρμογής και υπολογισμού της επιστρεπτέας προκαταβολής στο de minimis. Όπως δε αναφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντί οι επιστρεπτέες προκαταβολές να μην υπολογίζονται καθόλου λόγω του ότι πρόκειται για έκτακτα μέτρα, στο de minimis υπολογίζεται και το τμήμα της επιστρεπτέας που θα επιστρέψουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή αντί να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε τα μέτρα που εξαγγέλλονται να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις που σκέφτονται να επενδύσουν στο μέλλον (μιας και τα προγράμματα που εγκρίνονται τώρα έχουν 2 χρόνια περίοδο υλοποίησης), οι επενδύσεις που έχουν προγραμματίσει απεντάσσονται ανατρέποντας τον σχεδιασμό επιβίωσης των επιχειρήσεων λόγω de minimis αφού το καλύπτουν με τις επιστρεπτέες».

Σας παρακαλούμε όπως προβείτε στην επανεξέταση του συγκεκριμένου ζητήματος και προσδοκούμε στην καθοριστική παρέμβασή σας προς επίλυσή του, καθώς είναι ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον, μέσα από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΛΛΑΔΑ 2.0).

Από την πλευρά μας προτείνουμε, την απόδοση στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην δράση που διέπεται από το καθεστώς De Minimis, την δυνατότητα τροποποιητικής δήλωσης με αναδρομική ισχύ για την αλλαγή του καθεστώτος ένταξης, ήτοι από το εν λόγω καθεστώς σε αυτό του προσωρινού πλαισίου στήριξης.

Στην περίπτωση που η ανωτέρω πρότασή μας δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτή, παρακαλούμε να επανεξετάσετε τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης το οποίο λογίζεται στον υπολογισμό του ορίου dε minimis. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, αναφέρουμε πως το καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής ορίζει, ανάλογα τον εκάστοτε κύκλο του προγράμματος, πως ένα μέρος του ποσού που λαμβάνει η επιχείρηση (70% ή 60% ή 50%) θα επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο με προνομιακό επιτόκιο. Συνεπώς, δεν δύναται να εμφανίζεται ολόκληρο το ποσό που έχει λάβει η επιχείρηση ως ενίσχυση, εφόσον ένα μέρος του θα επιστραφεί και μάλιστα εντόκως. Ως εκ τούτου, στον έλεγχο σώρευσης θα πρέπει να υπολογίζονται ως ενίσχυση α) το ποσό που δε θα επιστρέψει η επιχείρηση και β) το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο προνομιακό επιτόκιο που θα τεθεί στο ποσό που θα επιστρέψει η επιχείρηση, κατά τον υπολογισμό των δόσεων.

Αξίζει να αναφερθεί πως αντίστοιχος είναι ο χειρισμός και ο έλεγχος σώρευσης στις περιπτώσεις ένταξης των επιχειρήσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ μέσω του ΕΠΑνΕΚ ή άλλων διαρθρωτικών ταμείων. Για παράδειγμα, μιας επιχείρησης της οποίας έχει εγκριθεί προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» προϋπολογισμός έργου 200.000 Ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 50%, το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που σωρεύεται υπολογίζεται σε 100.000 Ευρώ. Εάν για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου έργου η επιχείρηση λάβει και δάνειο ύψους 100.000 Ευρώ με ευνοϊκούς όρους μέσω ΤΕΠΙΧ (πχ 40% επιδότηση τόκων), τότε στην σώρευση υπολογίζεται το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης του δανείου (ΑΙΕ), 10.000 Ευρώ έως 12.000 Ευρώ (ανάλογα με την διάρκεια του δανείου και τις εξασφαλίσεις) το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό τόκων που δεν θα καταβληθούν από την επιχείρηση.

Έτσι σε καμία περίπτωση σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, δεν υπολογίζεται το συνολικό ποσό του δανείου 100.000 Ευρώ, στην σώρευση ενισχύσεων de minimis της επιχείρησης.

Συνεπώς, θα πρέπει, κατ’ αντίστοιχο τρόπο, να υπολογίζεται και το πραγματικό ποσό ενίσχυσης που λαμβάνει η επιχείρηση, μέσω της δράσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που δεν θα επιστρέψει η επιχείρηση αθροιζόμενο με το ΑΙΕ που αντιστοιχεί στο ευνοϊκό επιτόκιο του επιστρεπτέου ποσού.

Με την παραπάνω προσέγγιση θα δοθεί η ευκαιρία και στις επιχειρήσεις αυτές να συμμετάσχουν στα αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ τα επόμενα έτη, ξεπερνώντας τις σοβαρές συνέπειες της πανδημίας και διευκολύνοντας τόσο την ανάπτυξή τους όσο και στην, γενικότερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

                                           Με εκτίμηση

                                            Ο πρόεδρος

                                       Δημήτρης Μαθιός