ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Διακόπτεται η κάρτα ανεργίας με την συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν διακόπτεται η κάρτα ανεργίας με τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας του μητρώου ανέργων του ΟΑΕΔ με το άρθρο 30 του νέου νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-4-2013), όπου προβλέφθηκαν τα εξής:

1. Η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ανέργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα. Ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας.

 

2. Στην περίπτωση εγγεγραμμένων ανέργων που έχουν τύχει τακτικής επιδότησης ανεργίας και που κατά τη διάρκεια αυτής της επιδότησης παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον η ημερήσια αποζημίωσή τους για την παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης υπερβαίνει το ύψος του καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας, οι ημέρες παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων αφαιρούνται από το χρόνο της εγκριθείσας γι αυτούς τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Με βάσει τα παραπάνω, δεν ακυρώνεται η κάρτα με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, απλώς δεν προστίθενται οι μήνες της κατάρτισης στο συνολικό διάστημα της ανεργίας.

Δηλαδή, αν μπείτε στο πρόγραμμα έχοντας π.χ. 6 μήνες ανεργίας, θα παραμείνουν 6 μήνες όσο διαρκεί το πρόγραμμα και θα συνεχιστεί η προσθήκη μηνών ανεργίας αμέσως μετά την λήξη του προγράμματος.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια η Νομοθεσία για ηλεκτρονικό εμπόριο;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Π.Δ. 131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)» 

Π.Δ. 150/2001. Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. 

A/52/15-3-2000. Σύσταση Γραφείου της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια η Κοινοτική Νομοθεσία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οδηγία 121/2006,  Κανονισμό--ς 1907/2006, Οδηγία 689/2008

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού προμηθεύονται το ειδικό σήμα συμμόρφωσης, που θα πιστοποιεί στους καταναλωτές ότι η μείωση του ΦΠΑ «πέρασε» στις τιμές;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το σήμα θα χορηγείται από τις κατά τόπους συνδικαλιστικές οργανώσεις των επιχειρήσεων επισιτισμού με την προσκόμιση των τιμοκαταλόγων με τις παλιές και νέες τιμές, καθώς και της ταινίας από την ταμειακή μηχανή, όπου καταγράφονται οι τιμές, προκειμένου να μπορεί να γίνει διασταύρωση.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΟΥ 24  1ος  Οροφος

ΤΗΛ: 210 3317301

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια έγγραφα απαιτούνται κατά την εξαγωγή; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα βασικά:

Εξουσιοδότηση ORIGINAL με θεώρηση γνησίου της υπογραφής

Δελτίο αποστολής ORIGINAL

Τιμολόγιο με ΑΦΜ (για εταιρεία) ή απόδειξη αγοράς (για ιδιώτη) που πρέπει να συνοδεύει τα εμπορικού χαρακτήρα είδη , με αναφορά των τιμών στο νόμισμα ,όρο παράδοσης (π.χ. EXW,FOB,CIF, CFR,κλπ ). Εκτός  των  EXW & FOB για τους υπόλοιπους όρους παράδοσης να αναφέρετε στο τιμολόγιο και η αξία των εμπορευμάτων σε EXW & FOB ORIGINAL

Κιβωτολόγιο ( Packing List) αναφορά στα κόλλα μικτά κιλά και καθαρά κιλά

Αριθμό Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέα ΦΩΤΟ (από το Επιμελητήριο της Περιοχής σας την καρτέλα εμπρός και πίσω πληρωμένο θεωρημένο  για το τρέχον έτος) για τιμολόγια άνω των  20.000 ευρώ.

Αν απαιτείται:

Αίτηση EUR 1 (αν τα εμπορεύματα προορίζονται για χώρες με προτιμησιακό  καθεστώς)

Δήλωση Προμηθευτού από τον κατασκευαστή  ORIGINAL (αν τα εμπορεύματα προορίζονται για χώρες με  προτιμησιακό   καθεστώς) και ΦΩΤΟ τιμολογίων αγοράς (χωρίς αξίες)

ή  Δήλωση EUR 1 επί του  τιμολογίου με αξία μέχρι 6.000 ευρώ:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια η διαδικασία απαιτείται για να γίνει κάποιος; Φορολογικός  Αντιπρόσωπος (τρίτες χώρες) ή Φορολογικός Εκπρόσωπος;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για να γίνει κάποιος Φορολογικός  Αντιπρόσωπος (τρίτες χώρες) ή Φορολογικός Εκπρόσωπος απαιτείται να προσκομίσει στην ΔΟΥ τα κάτωθι:

Καταστατικό της Εταιρείας που θα εκπροσωπήσει μεταφρασμένο επίσημα από την μεταφραστική  υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών 

Έγγραφο της εταιρείας που θα αναφέρει ότι ο εκπρόσωπός της στην Ελλάδα είναι ο μοναδικός

Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου εκπροσώπου ότι αποδέχεται

Ο αντιπρόσωπος  πρέπει να είναι υπαγόμενος στο ΦΠΑ

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής (Επιμελητήριο) ότι υφίσταται η εταιρεία

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι το ISBN και ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (αγγλικά: ISBN - International Standard Book Number) είναι ένας μηχαναγνώσιμος ραβδοκώδικας ή αλλιώς ένας μηχαναγνώσιμος αριθμός. Ο ραβδοκώδικας (barcode) απαρτίζεται από ψηφία, συγκεκριμένα από αριθμούς και από τον ρωμαϊκό αριθμό Χ. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO-2108 το ISBN είναι ένας 10-ψήφιος αριθμός ο οποίος αποτελείται από τέσσερα τμήματα, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με ενωτική παύλα ή διάστημα. Τα ψηφία των τριών πρώτων τμημάτων του ISBN μπορούν να είναι ένας αριθμός από το 0 έως το 9, ενώ το τέταρτο τμήμα του ISBN μπορεί να πάρει τιμές από 0 έως 9 καθώς και την τιμή Χ (Χ=10). Το ISBN χρησιμοποιείται από εκδοτικούς οίκους, βιβλιοπωλεία, εμπόρους, βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κ.ά.

Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας για την έκδοση ISBN είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Απευθύνεστε στο γραφείο ISBN (Πανεπιστημίου 32, Αθήνα, Τ.Κ. 10679, τηλ. 210.3382528-30, fax 210.3608141).

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Διακόπτεται η κάρτα ανεργίας με την συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν διακόπτεται η κάρτα ανεργίας με τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας του μητρώου ανέργων του ΟΑΕΔ με το άρθρο 30 του νέου νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-4-2013), όπου προβλέφθηκαν τα εξής:

1. Η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ανέργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα. Ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας.

2. Στην περίπτωση εγγεγραμμένων ανέργων που έχουν τύχει τακτικής επιδότησης ανεργίας και που κατά τη διάρκεια αυτής της επιδότησης παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον η ημερήσια αποζημίωσή τους για την παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης υπερβαίνει το ύψος του καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας, οι ημέρες παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων αφαιρούνται από το χρόνο της εγκριθείσας γι αυτούς τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Με βάσει τα παραπάνω, δεν ακυρώνεται η κάρτα με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, απλώς δεν προστίθενται οι μήνες της κατάρτισης στο συνολικό διάστημα της ανεργίας.

Δηλαδή, αν μπείτε στο πρόγραμμα έχοντας π.χ. 6 μήνες ανεργίας, θα παραμείνουν 6 μήνες όσο διαρκεί το πρόγραμμα και θα συνεχιστεί η προσθήκη μηνών ανεργίας αμέσως μετά την λήξη του προγράμματος.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η Κοιν.Σ.Επ. είναι επιχείρηση, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσες κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ. υπάρχουν;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

Ένταξης: Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΑμεΑ, εξαρτημένοι, απεξαρτημένοι, οροθετικοί, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες). Σε μια Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Κοινωνικής Φροντίδας: Αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, ΑμεΑ και άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού: Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Ενδεικτικά, μπορούν να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:Πόσοι χρειάζεται να συμπράξουν για να ιδρυθεί μια Κοιν.Σ.Επ.;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, χρειάζονται τουλάχιστον 7 μέλη.

Για την ίδρυση Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, χρειάζονται τουλάχιστον 5 μέλη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά είναι τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ.;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μελών της. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην επιχείρηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτούς. Εξαίρεση αποτελεί η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Ν.Π.Δ.Δ. με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κοιν.Σ.Επ.;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες.

Όλα τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.

Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους–εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό.

Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή.

Τα κέρδη διατίθενται ποσοστιαία, ετησίως, ως εξής:

5% για σχηματισμό αποθεματικού.

έως 35% διανέμεται στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας.

το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά είναι η ευθύνη των μελών της Κοιν.Σ.Επ.;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος της Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πρέπει να κοπεί  τιμολόγιο μετά την ολοκλήρωση κατάρτισης επιδοτούμενου προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ αφού δεν επιτρέπει το σύστημα στο  διαδίκτυο  την υποβολή αποπληρωμής;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα το άρθρο 12 παραγρ. 14  του Νόμου 3220/2004  το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και όχι αργότερα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων. (Τροποποίηση με άρθρο 46)

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως γίνεται ο υπολογισμός ΕΜΕ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπολογισμός ΕΜΕ. 

Ο μέσος όρος του 12μήνου των απασχολουμένων της, ήτοι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε), όπως ορίζεται στον Κανονισμό (Ε.Κ) αριθμ. 2204/2002 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ μιας επιχείρησης υπολογίζεται η πλήρης, η μερική καθώς και η εποχική απασχόληση (συμβάσεις ορισμένου χρόνόυ). Ο υπολογισμός των ετήσιων μονάδων απασχόλησης φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:

Έστω ότι η επιχείρηση απασχόλησε, κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς:

2 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, δηλ. 2 x 12 = 24 : 12 = 2 ΕΜΕ,

3 εργαζόμενους μερικής (50%) απασχόλησης, δηλ. 3 x 12 x 0,5 = 18 : 12 = 1,5 ΕΜΕ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλω να κάνω μία επιχείρηση. Mπορώ να ξεκινήσω μια επιχείρηση από την αρχή και να επιδοτηθώ; Υπάρχουν προγράμματα που θα με βοηθήσουν;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. Υπάρχουν προγράμματα από το Υπ. Ανάπτυξης, και τον ΟΑΕΔ που σε βοηθάνε να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση από το «μηδέν».

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να επιχορηγηθεί κάποιος από το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. Στο πρόγραμμα της «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» μπορεί να υποβάλει πρόταση επενδυτικού σχεδίου άνεργοι  ηλικίας έως 35 ετών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να ενταχθώ στο Πρόγραμμα ΤΟΠ-ΕΚΟ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

Έντυπη αίτηση συμμετοχής 

πρόσφατη φωτογραφία  

Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) ή διαβατηρίου

Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών

Επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Νόμιμης Παραμονής στην Ελλάδα (ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ) – Άδεια παραμονής (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) – Κάρτα παλιννόστησης /Ομογενούς (ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ)

Εκκαθαριστικό Εφορίας Δήλωσης Οικογενειακού Εισοδήματος ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (σχετικά με την μη παρακολούθηση άλλου επιδοτούμενου σεμιναρίου τους τελευταίους 2 μήνες)

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας (εν ισχύ)

A.Φ.Μ. (αν δεν υπάρχει το εκδίδει η εφορία αμέσως)

Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α)

Άλλα πτυχία / πιστοποιήσεις (χρήσης Η/Υ, Ξένων γλωσσών κ.α.)

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εργοδότης έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Η επιχείρηση έκλεισε μετά από ένα χρόνο λειτουργίας μπορεί να χάσει την επιχορήγηση;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα» (ΚΥΑ 19721/790/15 .10.2010). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση με απόδοση μέσω του αλληλόχρεου, θα εφαρμόζονται οι κάτωθι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-03-2010), για την διακοπή της επιχορήγησης: «Επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα υποχρεούνται να καταβάλουν οι ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών και εργαζομένων) που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σημαίνει ελεύθερος επαγγελματίας και τι σημαίνει ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούνται τα άτομα που ασκούν κάποιο επάγγελμα από αυτά που ορίζονται από το άρθρο 48 του Ν.2238/1994 (Φορολογία Εισοδήματος) και είναι ενδεικτικά ο μηχανικός, ο οικονομολόγος, ο λογιστής, ο γιατρός κ.α. Επιχειρηματική δραστηριότητα σημαίνει ότι έχεις μία επιχείρηση, ένα μαγαζί στο όνομα σου ή ακόμα είσαι μέτοχος ή εταίρος σε μία εταιρεία ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής. Οπότε, αν έχεις μια επιχείρηση ή ένα μαγαζί στο όνομα σου ή είσαι συνεταίρος σε κάποια επιχείρηση έστω και με 0,5% δεν μπορείς να επιδοτηθείς από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν απαιτείται άδεια λειτουργίας σε επιχειρήσεις με ΚΩΔ. ΚΑΔ 74.20.23.01/ 59.11.12 / 591123 / 63.11.2 ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νόμος 4155/29-5-13 ΦΕΚ 120Α (τροποποίηση του Ν. 3982/11) άρθρο 44 δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας σε επιχειρήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 10KW.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Που πρέπει να απευθυνθώ για άδεια λειτουργίας καμπίνας;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, Τμήμα περιβαλλοντικής υγιεινής & υγειονομικού  ελέγχου. 

 Για τις άδειες άσκησης η Διεύθυνση υγείας και Κοιν Μέριμνας της Π.Ε. μεταβιβάζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Περιφέρεια από όπου και εκδίδεται η σχετική βεβαίωση (Βεβαίωση καταλληλότητας για κινητή καμπίνα).

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Που μπορώ να απευθυνθώ για την καταχώρηση λογοτύπου; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - ΟΔΗΓIΕΣ ΚΑΤAΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣHΜΑΤΟΣ

. Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Γενική Δ/νση Εσωτερικού Εμπορίου

Δ/νση Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας- Τμήμα Α

Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος, Γραφείο 224

Πληροφορίες : Τηλ.:210 38 33 338

Fax: 210 38 21 717

Έλεγχος Ημεδαπών & Αλλοδαπών σημάτων στην ηλεκτρονική σελίδα: www.gge.gr

Έλεγχος Κοινοτικών σημάτων στις ηλεκτρονικές σελίδες: www.gge.gr  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια η Νομοθεσία για ηλεκτρονικό εμπόριο;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Π.Δ. 131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)» 

Π.Δ. 150/2001. Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. 

A/52/15-3-2000. Σύσταση Γραφείου της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εμπορίου

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013