Υπόμνημα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Ψηφιακό Βήμα 27.3.2020

                                                                                                                           

                                                                                                                                              ΑΘΗΝΑ 20/03/2020

                                                                                                                                              Α.Π.: 3.410/2020

 

ΠΡΟΣ ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Υπ΄ όψιν: Υπουργού, κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη

 

Θέμα: Ανακολουθίες και στρεβλώσεις στις παρακάτω Δράσεις

1η Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Κωδικός Πρόσκλησης 016 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ - ΟΠΣ 2925_Υλοποίηση και Επιχορήγηση Επιχορηγούμενων Δαπανών Προσωπικού

 

2η Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α 3428, Κωδ. 019ΚΕ)_ Τεκμηρίωση Ιδίας Συμμετοχής στην περίπτωση που η επένδυση έχει υλοποιηθεί προ της υποβολής αίτησης ( εντός ημερομηνιών επιλεξιμότητας)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

            Παρακάτω αναλύουμε τα δύο προαναφερθέντα σημεία των ενεργών δράσεων ΕΣΠΑ καθώς και συγκεκριμένων δυσλειτουργιών που προκύπτουν από αυτές.

ΘΕΜΑ 1Ο

            Σύμφωνα με την προκήρυξη της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», όπως αυτή προκηρύχθηκε με την ΑΠ 3168/531/Α2-04/06/2018 , καθώς και τις τροποποιήσεις της αρχικής πρόσκλησης:

1η τροποποίηση -Ημερομηνία: 19/07/2018-Α.Π.: 4440/Β4/472

2η τροποποίηση - Ημερομηνία: 27/09/2018-Α.Π.: 5951/Β4/629

3η τροποποίηση -Ημερομηνία: 27/02/2019-Α.Π.: 1175/Α2/165

4η τροποποίηση-Ημερομηνία: 18/02/2020-Α.Π.: 944/Β4/29,

μεταξύ άλλων δαπανών, δύναται να επιδοτηθεί και δαπάνη για μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ), με τους κάτωθι περιορισμούς:

Η δαπάνη μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και μέχρι 20.000€ ως ακολούθως: 12.000 ανά ΕΜΕ

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας και υποβολής ενδιάμεσου αιτήματος ελέγχου, για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στην παραπάνω δράση, ο κάθε φορέας, δύναται να υποβάλει αίτηση μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).

Ωστόσο, από την αρχική πρόσκληση, καθώς και στις προαναφερθείσες τροποποιήσεις, αναφορικά με την Πιστοποίηση της δαπάνης του μισθοδοτικού κόστους, αναγράφονται οι κάτωθι περιοριστικοί όροι:

«….4. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

  • Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία).
  • Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε ΕΜΕ. Εργαζόμενοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση λογίζονται ως κλάσματα ΕΜΕ.
  • Δαπάνες στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και εφόσον οι εργαζόμενοι εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου.
  • Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του επιλέξιμου ορίου.
  • Στη περίπτωση επιχορήγησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες (δηλαδή να προσαυξάνουν) ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε κατά το έτος 2017 και δύναται να δημιουργηθούν από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.
  • Οι ΕΜΕ πιστοποιούνται απολογιστικά (πλήρεις ή κλάσματα ΕΜΕ), με βάση τα στοιχεία απασχόλησης που θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
  • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού που αφορά σε κλάσμα ΕΜΕ, δύναται να επιδοτηθεί.»

 

Στην 4η και τελευταία τροποποίηση της πρόσκλησης τη δράσης, στα προαναφερόμενα προστέθηκε και ο κάτωθι περιορισμός/ διευκρίνιση:

«…..Οι ΕΜΕ πιστοποιούνται απολογιστικά (πλήρεις ή κλάσματα ΕΜΕ), με βάση τα στοιχεία απασχόλησης που θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Οι δαπάνες προσωπικού γίνονται δεκτές προς πιστοποίηση μόνο κατά το τελικό αίτημα ελέγχου. …»

 

Η παραπάνω δράση, η οποία απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στόχο έχει να ενισχύσει επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, επιδοτώντας και μέρος του μισθοδοτικού κόστους.

Με τα σημερινά δεδομένα και την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από τους εν ισχύ περιορισμούς λειτουργίας και τις αντίστοιχες απώλειες εσόδων, οι επιχειρήσεις οι οποίες επιβαρύνονται τόσο από την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας όσο και από την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα έπρεπε να επιβραβεύονται. Για τους παραπάνω ευνόητους λόγους, η επιχορήγηση των θέσεων εργασίας, μέσω της παρούσας δράσης, θα πρέπει να γίνεται από την ήδη πρώτη αίτηση ενδιάμεσου ελέγχου, καθώς αυτό θα αποτελέσει σημαντική στήριξη στο ήδη μεγάλο κόστος που βιώνουν.

Θα παρακαλέσουμε όπως ληφθεί υπόψη η παραπάνω κατάσταση και όπως προβεί ο αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της δράσης « Ψηφιακό Βήμα» στις απαιτούμενες ενέργειες.

ΘΕΜΑ 2Ο

            Για την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α 3428, Κωδ. 019 ΚΕ), παραθέτουμε το εξής θέμα, το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει ήδη σε αρκετές περιπτώσεις:

Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών στην δράση αυτή ξεκινάει από την Προκήρυξη της Δράσης, ήτοι από 19/12/2018. Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, δύνανται να υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής ακόμη και στην περίπτωση όπου το σύνολο της επένδυσης έχει ολοκληρωθεί προ της υποβολής της αίτησης και μετά από την προαναφερόμενη ημερομηνία.

            Ωστόσο, για να λάβει η επιχείρηση την βαθμολογία του Κριτηρίου Β7- Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου, είναι αναγκασμένη να προσφύγει σε τεκμηρίωση του κριτηρίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η πρόσκληση για την κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής, είτε μέσω Αύξησης Κεφαλαίου είτε μέσω τραπεζικού δανεισμού.

            Δεδομένου ότι η κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής στην συγκεκριμένη περίπτωση τεκμηριώνεται από τα ήδη εξοφλημένα τιμολόγια, κρίνουμε σκόπιμο να τονισθεί στο σημείο αυτό ότι δεν θα απαιτείται να τεκμηριωθεί εκ νέου η ύπαρξη διαθεσίμων κεφαλαίων και ρευστότητας, καθώς οι δαπάνες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εξοφληθεί.

ο πρόεδρος

Δημήτρης Μαθιός