Προς την Διαρκής Επιτροπή Εμπορίου 21.3.2019

                                                                                         Αθήνα 21 Μαρτίου 2019

                                                            

Προς την

Διαρκή Επιτροπή

Παραγωγή και Εμπορίου

Απόψεις Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς (ΣΒΑΠ)

σχετικά με το Ν/Σ «Μέτρα για την Επιτάχινση του Έργου του

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες Διατάξεις»

που παρουσιάστηκαν στη διαβούλευση της 20-03-2019.

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

                                                

  1. I) Καθώς η χώρα μας διέρχεται τη χείριστη οικονομική κρίση των σύγχρονων χρόνων, το Ν/Σ του ΥΠΟΙΑΝ για την επιτάχυνση του έργου της αρμοδιότητας του είναι καλοδεχούμενο και προσδοκούμε ότι θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της χώρας μας που, δυστυχώς, ευρίσκεται στην 72η θέση σύμφωνα με τη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σημειωτέον ότι, ως γνωστόν, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μιας χώρας αποτελεί το βασικό μοχλό προσέλκυσης επενδύσεων που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας για την απορρόφηση της ανεργίας, την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, με παράλληλη την αναγκαία μείωση των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας στην εξωτερική πολιτική και την συμμετοχή μας στις εξελίξεις του παγκόσμιου καταμερισμού της εργασίας που συνδέεται με την επερχόμενη 4η βιομηχανική επανάσταση και την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα μια ισχυρή Εθνική Οικονομία θα μας δώσει πιο δυνατή φωνή συμμετοχής στα παγκόσμια προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, ο εμπορικός/δασμολογικός πόλεμος και οι πολιτικοί μετασχηματισμοί.

         Με βάση το πιο πάνω εν συντομία παρατιθέμενο σκεπτικό και υπολογίζοντας ότι : α) η συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα (μεταποίηση) στο ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε από 18% στο 8% μέσα σε 35 περίπου χρόνια και β) η βιομηχανία μιας χώρας, συνυπολογιζομένων των συνδεδεμένων επαγγελμάτων,είναι η πλέον σταθερή πηγή πλούτου και απασχόλησης – καθώς οι υπηρεσίες είναι ευάλωτες σε εξωτερικούς κινδύνους και ο πρωτογενής τομέας έχει χαμηλή προστιθέμενη αξία – γ) η βιομηχανία, λόγω της αλλαγής καυσίμων και τεχνολογίας, δεν είναι ο επιβαρυντικός παράγοντας μόλυνσης που ήταν πριν πολλές δεκαετίες, θα προσπαθήσουμε, με την παρούσα έκθεση απόψεων, να συνεισφέρουμε θετικά στην εν επικεφαλίδι προσπάθεια του Υπουργείου προσθέτοντας ευελιξία, διευκρινήσεις και κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις για όσα από το Ν/Σ θέματα αφορούν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται η βιομηχανία με στόχο την ταχύρριθμη ανάπτυξη της όπως, εξ άλλου, επιδιώκει και η Ε.Ε. για το σύνολο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

  1. II) 1) Στο κείμενο που μας έστειλε το Υπουργείο με τίτλο «Έκθεση Τροποποιημένων Διατάξεων» στη σελίδα 79 (η αρίθμηση έχει γίνει χειρόγραφα από το υπουργείο) , στην τελευταία παράγραφο με τίτλο «Με το άρθρο 20 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 3325/2005 (Α68) που έχει ως εξής :» επαναδιατυπώνουμε το κείμενο (με κεφαλαία οι προσθήκες μας) με στόχο να αποφευχθεί η στενή ερμηνεία ή/και παρερμηνεία του νόμου ή/και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις :

«3. Για τα επαγγελματικά εργαστήρια, τις ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ μονάδες, ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης , που είναι εγκατεστημένες εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους καθορισμού του Υποδοχέα συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου επιτρεπόμενου βαθμού όχλησης.

Για τα επαγγελματικά εργαστήρια και τις τις ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ μονάδες, ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, που είναι εγκατεστημένες εντός Χώρων Υποδοχής Επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (όπως περιοχές ΕΜ, ΕΟ, περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 23.2.1987, περιοχές όπου από ειδικότερες πολεοδομικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών-βιομηχανιών, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΆΤΥΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ (ΑΒΣ)), επεμβάσεις εκσυγχρονισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν ως εξής :

α) Στις μονάδες χαμηλής όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή/ΚΑΙ συμπλήρωσση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.

Αλλάγη/Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει στην χαμηλή όχληση.

Συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον η προστιθέμενη δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή όχληση. Αν οι επιμέρους δραστηριότητες έχουν διαφορετικό όριο ή κριτήριο κατάταξης στο βαθμό όχλησης, λαμβάνεται αυτό που οδηγεί στον υψηλότερο βαθμό όχλησης.

β) Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή /ΚΑΙ συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.

Αλλαγή/Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Ή/ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει στην χαμηλή ή στη μέση όχληση και ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ο βαθμός όχλησης της μονάδας που προκύπτει αθροιστικά μετά την συμπλήρωση της δραστηριότητας.

γ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Ή/ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ εφόσον η συνολική, ανά πενταετία, αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισμού δεν υπερβαίνει το 20% της υφισταμένης όταν πρόκειται για νέα εγκατάσταση υψηλής όχλησης. Η έναρξη της πενταετίας υπολογίζεται από τον τελευταίο εκσυγχρονισμό. ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ (α) ΚΑΙ (β), ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ Ή/ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗ Ή ΜΕΣΗ ΟΧΛΗΣΗ.

  1. 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΚΟΠΟ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.

Η πιο πάνω , υπό 4, πρόβλεψη υπάρχει και σε άλλο Νόμο αλλά επαναλαμβάνεται χάριν έμφασης.

Σημείωση : προσθέσαμε την εννοια της μερικης αλλαγης ή/και συμπλήρωσης δραστηριοτητας μιας μονάδας για να υπάρξει περισσότερη ευελιξία στον μετασχηματισμό των μονάδων, τη συμμετοχή τους σε «αλυσίδες αξίας», την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της οικονομίας της ανακύκλωσης, τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και τη μετάβαση των παραγωγικών μονάδων σε χαμηλότερη κατηγορία όχλησης από εκείνη που λειτουργούν, με τελικό στόχο τη μετάβαση της βιομηχανίας σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία σύμφωνα με τις επιδιώξεις της Ε.Ε.

III) Στο υπό συζήτηση Ν/Σ υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων (ΕΠ) και πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν άμεσες ωφέλειες στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιγραμματικά, όχι αποκλειστικά, σημειώνουμε : α) επιτρέπεται στα Επιμελητήρια να επενδύσουν πόρους για τη δημιουργία ΕΠ, β) εναρμονίζονται τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις εντός ΕΠ, γ) δημιουργείται ενιαίο πλαίσιο κανόνων όσον αφορά τη λειτουργία των ΕΠ, δ) επιτρέπεται η αυτοδιαχείρηση των ΕΠ και των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων με απόφαση των εκεί εγκατεστημένων επιχειρήσεων και σε συνδυασμό με την ανταποδοτικότητα των κοινών επενδύσεων, αναμένεται η σημαντική μείωση των κοινόχρηστων δαπανών, ενώ στους ΟΤΑ της περιοχής αποδίδεται «τέλος φιλοξενίας».

Θεωρούμε θετική την αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 3982/2011 για τα τέλη κοινοχρήστων δαπανών Οργανωμένων Επιχειρηματικών Πάρκων       (σελ .187 Ν/Σ) , ωστόσο προτείνουμε και τα εξής :

  • Να οριστεί προθεσμία για την έκδοση της απόφασης των υπουργών με την οποία θα καθορίζεται ο τύπος των συμβάσεων, η διαδικασία απόδοσης των τελών κλπ. Σαν προθεσμία προτείνουμε το 4μηνο.
  • Για λόγους αυτόματης διαδικασίας , που αποκλείει καθυστερήσεις ή και τυχόν πολιτικές σκοπιμότητες σε βάρος των επιχειρήσεων, η ρύθμιση στην σελίδα 188 του Ν/Σ επαναδιατυπώνεται ως εξής : Αν μετά από πρόταση προς τον αρμόδιο ΟΤΑ για την υπογραφή της σύμβασης , που κοινοποιείται στη ΔΕΗ, με βεβαία την ημερομηνία παραλαβής, αυτή δεν συναφθεί και υποβληθεί εντός τριμήνου στη ΔΕΗ , η ΔΕΗ υποχρεούται να καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό της ΕΔΕΠ το 80% των εισπραττόμενων τελών για την κάλυψη κοινοχρήστων δαπανών.      

Τα ΕΠ είναι ένα σημαντικό πρόβλημα προς επίλυση. Το 1965 ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος 4458/1965 για τις βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ). Μέχρι σήμερα ιδρύθηκαν συνολικά 57 ΒΙΠΕ, βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές (ΒΕΠΕ) και επιχειρηματικά πάρκα (ΕΠ) συνολικής έκτασης 74.858 στρεμμάτων, εντός των οποίων έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί λιγότερο από το 5% των καταγεγραμμένων βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μεταφορικών και αποθηκευτικών δραστηριοτήτων της χώρας. Όμως η καθυστερημένη ανάπτυξη των ΒΙΠΕ κλπ και η μικρή έκταση των διαθέσιμων βιομηχανικών οικοπέδων σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες οδήγησε στη δημιουργία 181 άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) έκτασης 299.000 στρεμμάτων σε όλη την χώρα. Στην Αττική έχουν καταγραφεί 28 άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις με έκταση 71.000 στρέμματα, με πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα τον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα, και στα, συνορεύοντα με την Αττική, Οινόφυτα υπάρχουν άλλες τέσσερις ΑΒΣ έκτασης 6.700 στρεμμάτων. Οι εν λόγω ζώνες παράγουν το 50% του συνολικού βιομηχανικού ΑΕΠ. Επίσης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, σε έκταση 11.000 στρεμμάτων ΑΒΣ, παράγεται το 10% του βιομηχανικού ΑΕΠ.

Με τα πιο πάνω στοιχεία καταδείξαμε την ανάγκη ύπαρξης οργανωμένων υποδομών οικονομικής δραστηριότητας.

Συνεπώς επικροτούμε τις προβλέψεις του παρόντος Ν/Σ με το οποίο δημιουργείται ειδικό θεσμικό πλαίσιο κινήτρων και πλεονεκτημάτων και αίρονται σημαντικές γραφειοκρατικές και διοικητικές δυσχέρειες, διευκολύνοντας την πολεοδομική οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων. Με τον τρόπο αυτό, το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής και η ασφυξία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την χωροταξική και αδειοδοτική τους αβεβαιότητα, μπαίνουν σε διαδικασία επίλυσης. Τονίζεται πως η υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Οργανωση/Εξυγίανσης Οινοφύτων πρέπει να αποτελέσει την αρχή για την πολεοδομική οργάνωση/εξυγίανση των 181 άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με το πιο πάνω σκεπτικό ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας, οργάνωσης των ΑΒΣ σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να προστατευθούν οι υπό απομάκρυνση (= κατάργηση) νομίμως λειτουργούσες μεταποιητικές μονάδες του «Ελαιώνα» Αττικής και του «δασώδους» όρους Αιγάλεω, οι οποίες, εδώ και δεκαετίες, λειτουργούν με καθεστώς παρατάσεων της παραμονής τους (ΠΑ 84/84 και Ν. 2742/1999).

Πρέπει οριστικά να επιτραπεί η εκεί παραμονή των μονάδων αυτών διότι οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν : α) την απαξίωση της ακίνητης περιουσίας τους με συνέπεια να υπάρχουν προβλήματα στην χρηματοδότηση τους, β) αδυναμία προγραμματισμού του αναπτυξιακού τους σχεδιασμού και γ) τελικά είναι διαπιστωμένο και από τους όμορους δήμους και άλλους φορείς ότι δεν αναιρείται το ωφέλιμο προστατευτικό αποτέλεσμα των διατάξεων του ν. 2741/1999.

  1. IV) Η ολοκληρωμένη διατύπωση της διάταξης διαχωρισμού των μονάδων κρίνεται θετική (σελ. 245 του Ν/Σ). Επίσης θετική κρίνεται η άρση των περιορισμών εκσυγχρονισμού για κάθε ένα από τα ναυπηγεία , που προκύπτουν από διαχωρισμό. Θεωρούμε ωστόσο ότι σε ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα η διατύπωση πρέπει να είναι σαφής. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την αντικατάσταση του όρου                           «ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων» με τον όρο «ναυπηγεία /ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες». Έτσι προτείνεται η διατύπωση «Προκειμένου περί του διαχωρισμού ναυπηγείων, για την έκδοση ή τροποποίηση της άδειας λειτουργίας και της ΑΕΠΟ για κάθε προκύπτον ναυπηγείο ή ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα, δεν ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 16 του ν. 3325/2005, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε προκύπτον ναυπηγείο ή ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα λειτουργεί σε έκταση που αποτελεί τμήμα του χώρου εγκατάστασης του ναυπηγείου πριν τον διαχωρισμό». Προφανώς η διάταξη αυτή στοχεύει στην επαναλειτουργία και εκσυγχρονισμό των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, που αποτελεί επιθυμία των Ναυπηγοεπισκευαστών και όλων μας. Σημειώνουμε ωστόσο, ότι ο διαχωρισμός αποτελεί χωρική κατά πρώτον ενέργεια και ως εκ τούτου αναφερόμαστε σε ναυπηγεία και ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες στις οποίες ήδη ασκούνται δραστηριότητες.
  1. V) Λοιπές παρατηρήσεις :

1) «Με το άρθρο 57 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4569/2018         (Α 179)» και χορηγείται, από 01-09-2018 , η προσωπική διαφορά στους μισθούς των υπαλλήλων του ΥΠΟΙΑΝ, του ΥΠΟΙ και των εποπτευομένων από αυτό οργανισμών.

Επισημαίνουμε ότι έτσι παρακάμπτεται η έννοια του ενιαίου μισθολογίου με κίνδυνο να υπάρξουν αντίστοιχες απαντήσεις και από άλλους δημόσιους υπαλλήλους και τελικό αποτέλεσμα τον κίνδυνο «εκτροχιασμού» των δημοσιονομικών στόχων.

2) Για την οργάνωση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής : η Αρχή) θεωρούμε ότι με το Ν/Σ θα δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο νομικών, επιτροπών κλπ που τελικά δημιουργεί πολυδιάσπαση της τελικής ευθύνης για την επίτευξη των στόχων.

Κατά την αντίληψη της οργάνωσης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας θα έπρεπε η κυβέρνηση να ορίζει μόνο ένα ολιγομελές ΔΣ, να θέτει τους στόχους και το πλαίσιο λειτουργίας, να διαθέτει ένα εύλογο ποσό κεφαλαίων λειτουργίας και τελικά να αξιολογείται σε εξαμηνιαία ή ετήσια βάση το έργο του εν λόγω ΔΣ.

  1. VI) Με το παρόν υπόμνημα μας θεωρούμε ότι καταδείξαμε το κατεπείγον της αναγκαιότητας ταχύριθμης ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας. Τη σημασία της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τονίζει και η ΕΕ, λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι η μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση συνιστά σημαντικό παράγοντα ώθησης της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της καινοτομίας και τελικά της οικονομικής ευημερίας και της κοινωνικής ειρήνης στην Ευρώπη.

         Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διαβούλευση.

    

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ                       ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ