Υπόμνημα προς αν. Υπουργό Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτση με θέμα "Αίτημα παράτασης υποβολής επενδυτικών σχεδίων για Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016" 28.3.2018

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018 

                                                                                 

Προς τον 
Αναπληρωτή Υπουργό 
Ανάπτυξης και Οικονομίας
κ. Αλέξη Χαρίτση 


ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης υποβολής επενδυτικών σχεδίων για Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
όπως γνωρίζετε στο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Β 4445/15-12-2017 ορίζονται στα Παραρτήματα της προκήρυξης του καθεστώτος γενικής επιχειρηματικότητας του νόμου 4399/2016, και ειδικότερα στην παράγραφο 10, τα στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου από τον φορέα με εξωτερική χρηματοδότηση, και πλέον συγκεκριμένα:
Η τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου αναφέρεται στο συνολικό αιτηθέν ενισχυόμενο κόστος που προκύπτει μετά την εφαρμογή των ορίων και περιορισμών του νόμου 4399/2016 (π.χ. περιορισμοί άρθρων 8, 9 και 11) και της οικείας απόφασης προκήρυξης καθεστώτος.
Η δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με τη λήψη δανείου, τεκμηριώνεται με την υποβολή ενός εκ των παρακάτω δικαιολογητικών:
i. Πρόθεση ή έγκριση χορήγησης δανείου από Τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό, στην οποία αναφέρονται το ύψος, ο σκοπός, η διάρκεια, το επιτόκιο, η περίοδος χάριτος, οι εξασφαλίσεις για την χορήγηση του δανείου. Στην επιστολή πρόθεσης χορήγησης ή έγκρισης δανείου αναφέρονται σαφώς το αντικείμενο, ο τόπος και το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση χορήγησης δανείου από fund υποβάλλονται τα εξής:
α) απόφαση της επενδυτικής επιτροπής του fund για τη χορήγηση δανείου χρηματοδότησης της επένδυσης
β) βεβαίωση καταχώρισης του fund από την αρμόδια Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
ii. Στην περίπτωση που στις εξασφαλίσεις του δανείου εμπεριέχεται ενεχυρίαση μετρητών και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου αιτείται τη χρηματοδότηση τμήματος του επενδυτικού σχεδίου και με ίδια κεφάλαια, προκειμένου να αποδεικνύεται η επάρκεια των τελευταίων, αυτά θα πρέπει να υπερβαίνουν το απαιτούμενο ποσό τουλάχιστον κατά το ποσό της ενεχυρίασης. Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της Α.Ε. (Δ.Σ. ή Γ.Σ.) για την έκδοση ομολογιακού δανείου και βεβαίωση γνωστοποίησης της στο ΓΕΜΗ. Στην απόφαση αναφέρεται ο σκοπός, το είδος, το ύψος, οι εξουσιοδοτήσεις και λοιποί όροι του δανείου.
iii. Εναλλακτικά, ο φορέας δύναται να υποβάλει επιστολή του νομίμου εκπροσώπου του για την πρόθεση λήψης δανείου κατά τα ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, για την ανάλυση της βιωσιμότητας και τον υπολογισμό του δείκτη Ικανότητας Αποπληρωμής Τοκοχρεωλυσίων, θα θεωρηθεί ότι ο φορέας λαμβάνει δάνειο συγκεκριμένης διάρκειας και επιτοκίου, τα οποία θα ορίζονται στο σχετικό πίνακα του Προσαρτήματος της Οικονομοτεχνικής Μελέτης (Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα).
Με βάση τα παραπάνω, και δεδομένου ότι ακόμα και στην περίπτωση της δήλωσης προθέσεως από Τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό, οι Τράπεζες πλέον απαιτούν πλήρες business plan για εκάστη περίπτωση, το οποίο, μετά την εξέταση του, από τα τοπικά ή τα περιφερειακά υποκαταστήματα των Τραπεζών, οδηγείται προς έγκριση, εν τέλει, σε όλες τις περιπτώσεις, στην αντίστοιχη επενδυτική επιτροπή της Τράπεζας (investment committee), αποδεικνύεται τελικά ότι η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και πολλές φορές ξεπερνά το δίμηνο από την παράδοση του business plan.
Για τον λόγο αυτό, και με δεδομένη επίσης την εμπειρία μας από δεκάδες παρόμοιες περιπτώσεις μελών μας, τα οποία αιτήθησαν σχετικές προθέσεις ή εγκρίσεις χορηγήσεως δανείων, αιτούμεθα την παράταση υποβολής προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, για ένα τουλάχιστον μήνα.
Ελπίζουμε για την προσωπική σας παρέμβαση στο όλο θέμα καθώς όπως ασφαλώς αντιλαμβάνεστε εμπίπτει στον κύκλο των αντικινήτρων τόσο για την επενδυτική προσπάθεια της βιομηχανίας όσο και για την εξωστρέφεια της παραγωγής μας.


                                                         Με εκτίμηση,
                                                         Ο πρόεδρος
                                                      Δημήτρης Μαθιός