Υπόμνημα προς τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη 19.7.2016

          

 

                                                                                                                                       Αθήνα 19 Ιουλίου 2016
                                                                     

Προς τον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Γιάννη Τσιρώνη


Κύριε Υπουργέ,
Η πλέον πρόσφατη αναλυτική τοποθέτησή μας στην γενικότερη ανάγκη συνύπαρξης της πολιτικής ανάπτυξης με την πολιτική προστασία του περιβάλλοντος, που και εκ των πραγμάτων επιβάλλεται σήμερα αν όντως στοχεύουμε στην κινητοποίηση επενδύσεων, ήταν  με τις εισηγήσεις μας στο Φόρουμ Διαβουλεύσεων για την Βιομηχανία, που οργανώθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπό τον συντονισμό της υφυπουργού Βιομηχανίας κ. Θ. Τζάκρη.
Αναλύσαμε τις θέσεις  μας για ζωτικότατα και χρόνια προβλήματα των βιομηχανιών Αττικής, οι οποίες παρά το γεγονός ότι καλύπτουν το 50% του βιομηχανικού της χώρας είναι «παγιδευμένες» σε νομοθετικό πλέγμα απαγορευτικό, θα λέγαμε, κάθε σχεδίου για παραπέρα επέκταση και εκσυγχρονισμό.
Οι θέσεις μας αυτές συνδέονται  με την χωροταξία,  την πολεοδομία και  τους κανόνες για προστασία του περιβάλλοντος τόσο στα Επιχειρηματικά Πάρκα όσο και στις  τις περιοχές με τις άτυπες  συγκεντρώσεις βιομηχανιών.
Σας τις μεταφέρουμε συνοπτικά ώστε να σχηματοποιήσετε την ανάλογη εικόνα.

Αδειοδοτήσεις, περιβάλλον, απλοποιήσεις:
Πριν να θίξουμε  θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής είναι αναγκαίο είναι να ακτινοσκοπήσουμε μια πολιτική που έχει πολλά κοινά σημεία με την περιβαλλοντική. Και αυτή είναι η πολιτική αδειοδοτήσεων και κυρίως των όρων αδειοδοτήσεων.
 Οι αδειοδοτήσεις , κατά την άποψη του ΣΒΑΠ, ήταν πάντα εμπόδιο για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα, εξαιτίας των χρονοβόρων και δαπανηρών διαδικασιών  σε συνδυασμό και με τα μεγάλα κενά στο ο χωροταξικό.
Η ενεργοποίηση του Ν. 4014/2011 επέφερε  βελτιώσεις στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αποτελεί μέρος της αδειοδότησης.
Ωστόσο για υπάρξει οριστικό τελικό αποτέλεσμα πρέπει να ολοκληρωθεί και να ενεργοποιηθεί  το ταχύτερο δυνατόν και το νέο θεσμικό πλαίσιο για την καθαυτή αδειοδότηση που συνιστά ο Ν. 4262/2014, που αποτελεί μεταρρύθμιση ως προς τις διαδικασίες αδειοδότησης.
Συγκεκριμένα απαιτείται η έκδοση σειράς Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων.
Απαιτούνται επίσης και τροποποιήσεις στον ίδιο το Ν. 4262/2014 λόγω ασαφειών και δυσλειτουργιών που αυτός περιέχει.
Κύριο χαρακτηριστικό της μεταρρύθμισης του Ν. 4262/2014 συνιστά η δήλωση συμμόρφωσης του αδειοδοτούμενου με συγκεκριμένες προδιαγραφές και δεσμεύσεις, που θα κατατίθεται ηλεκτρονικά, και ο εκ των υστέρων έλεγχος από την Πολιτεία για διαπίστωση  της τήρησης των δηλωθέντων.

Παράλληλα εμείς θεωρούμε ως αναγκαιότητα:
•    Την έκδοση  του Προεδρικού Διατάγματος για την αδειοδότηση από τα Επιμελητήρια όπως που προβλέπεται και από τον  Ν. 3982/2011
•    Ρυθμίσεις για τα υπερβολικά μεγάλα πρόστιμα που επιβάλλονται από τις αδειοδοτούσες Αρχές για τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί αδειοδότησης.
•    Ρυθμίσεις στις καθυστερήσεις αδειοδότησης των δραστηριοτήτων που βρίσκονται εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων.
•    Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των Υπηρεσιών ώστε να μειωθεί περαιτέρω  το κόστος και ο χρόνος της αδειοδότησης.
•    Την σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας μιας στάσης και την  άρση των συναρμοδιοτήτων Υπουργείων και Υπηρεσιών

Πολιτική αδειοδήτησεων και ρυθμίσεων για απόβλητα

Οι βιομηχανίες της Αττικής λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας τους, στην Αττική, και της ασφυκτικής νομοθεσίας φροντίζουν πάντα να συνεργάζονται με την Πολιτεία. Προς του το επικαλούνται και την συνεργασία της Πολιτείας όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να εκδηλωθεί ως εξής:
-Πρώτον οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που είναι στην διαδικασία απόκτησης αδείας για την διαχείρισης των αποβλήτων τους ή στην διαδικασία απόκτησης άδειας εκπομπής αέριων ρύπων να μην διώκονται μέχρι την απόκτηση της άδειας.
-Δεύτερον να προσδιορισθεί νομοθετικά συγκεκριμένος χρόνος συμμόρφωσης στους κανόνες αποκομιδής αποβλήτων και να μην εφαρμόζεται η σημερινή τακτική εξοντωτικών προστίμων ή με την παύση λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Σκόπιμο είναι να δίδεται χρόνος συμμόρφωσης που  θα είναι βεβαίως συγκεκριμένος. Έτσι η επιχείρηση δεν θα οδηγείται σε παύση εργασίας όσων απασχολούνται στις εγκαταστάσεις που τίθεται εκτός λειτουργίας.   

Χωροταξικό / Επιχειρηματικά Πάρκα
Η περιβαλλοντική πολιτική είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την χωροταξική.
Εμείς πιστεύουμε ότι τμήμα της χωροταξικής πολιτικής για τη βιομηχανία πρέπει να είναι η δημιουργία νέων Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων και κυρίως των «Επιχειρηματικών Πάρκων».
Στόχος μας εδώ πρέπει αναγκαστικά να είναι:
• Η βελτίωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των υποστηρικτικών υποδομών των επιχειρήσεων.
•   Η μείωση της απαιτούμενης δυναμικότητας των έργων υποδομής.
• Ο διαδικαστικά καλύτερος δυνατός έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των επιχειρήσεων.
Στο σημείο αυτό οφείλω να σημειώσω πως είναι Ιδιαίτερης βαρύτητας, για την υλοποίηση ως πολιτικής, η διαπίστωση και αποδοχή της εξής πραγματικότητας:
•    Πρώτον ότι ο περιορισμένος αριθμός οργανωμένων Επιχειρηματικών Πάρκων σε συνδυασμό με τις περιοριστικές κατά καιρούς διατάξεις για τη βιομηχανία στην Αττική και αλλού, δημιούργησαν φαινόμενα μεγάλης συγκέντρωσης μεμονωμένων βιομηχανιών σε ορισμένες
•    Δεύτερον ότι οι συγκεντρώσεις οι συγκεντρώσεις είναι υπαρκτές και καλούνται ήδη Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις
•    Τρίτο ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις καθίσταται χρήσιμη η δημιουργία οργανωμένου Επιχειρηματικού Πάρκου.

Οργανωμένοι  υποδοχείς για την βιομηχανία και Πολιτική αυθαιρέτων 

Στον ΣΒΑΠ έχουμε διαπιστώσει ότι θεσμικό πλαίσιο των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων, παρά τις  βελτιώσεις που έχουν γίνει με τον Ν. 3982/2011, παρουσιάζει προβλήματα.
Κατά την άποψη και του Συνδέσμου μας απαιτείται βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου αδειοδότησης Επιχειρηματικών Πάρκων (Ν. 3982/2011) με στόχο:
1.    Τη χωροθέτηση νέων Επιχειρηματικών Πάρκων
2.    Την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάπτυξης νέων Επιχειρηματικών Πάρκων
3.    Τη χρηματοδότηση υλοποίησης νέων ΕΠ, με υψηλό ποσοστό ενίσχυσης  επί των δαπανών των έργων υποδομής
4.    Την ταχύτερη και απλούστερη οργάνωση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων
5.    Τη θεσμοθέτηση των, προβλεπόμενων από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία, Επιχειρηματικών Πάρκων μεγάλων Μεμονωμένων Μονάδων.
6.    Τη διασφάλιση της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού και διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς επίσης και της βιωσιμότητας της λειτουργίας και της διαχείρισης των Επιχειρηματικών Πάρκων
7.    Την αύξηση των κινήτρων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου για προσέλκυση επενδύσεων με  ενισχύσεις σε Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων όπως ο ΒΙΠΕ, και τα Επιχειρηματικά Πάρκα.
8.    Τη διευθέτηση των διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με την διοίκηση και διαχείριση των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων
9. Συγγενής προς το όλο θέμα πολιτική είναι και αυτή των αυθαιρέτων την οποία και θίγουμε εν όψει της παραπομπής προς διαβούλευση του νέου νομοθετήματος νομιμοποίησης των αυθαιρέτων μέχρι 28/7/2011.
Άποψη και αίτημα του ΣΒΑΠ είναι η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων να επεκταθεί μέχρι  31/12/2015  για τους εξής λόγους:
-Πρώτον οι νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων προκαλούν από την μία πλευρά έσοδα στο δημόσιο αλλά από την άλλη ενισχύουν έμμεσα και την οικονομία με οικοδομική δραστηριότητα και δημιουργούν τσίρους στην αγορά με παραγγελίες οικοδομικών υλικών και προϊόντων που γενικά σχετίζονται με την ανοικοδόμηση.
-Δεύτερον στην φάση αυτή που αναζητούμε  κάθε επενδυτική δράση είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι πολιτικές ώστε να προκληθούν ευκαιρίες.
-Τρίτο κάθε ανάπτυξη δράσεων επεκτείνεται μέχρι και την απασχόληση πράγμα που επίσης είναι στοιχείο αξιοπρόσεκτο.

                                                                                                      Με εκτίμηση,
                                                                                                 Ο Α΄Αντιπρόεδρος
                                                                                              Νικόλαος Καραγεωργίου