Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσηςαποτελεί γνωμοδοτικό όργανο της Περιφέρειας. Σύμφωνα με το άρθρο 178 του "Καλλικράτη", η συγκρότηση της Επιτροπής περιλαμβάνει τους Δημάρχους της Περιφέρειας και εκπροσώπους:

  1. των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων,
  2. των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων,
  3. των συνεταιριστικών οργανώσεων,
  4. της αποκεντρωμένης διοίκησης στην οποία υπάγεται η περιφέρεια,
  5. των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια,
  6. οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια και
  7. των πολιτών.

Ο αριθμός των μελών κυμαίνεται από 35 έως 60, ενώ κατά το 1/3 επιλέγονται με κλήρωση πολίτες από τους εκλογικούς καταλόγους της Περιφέρειας.

Οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης:

  • Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας
  • Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το περιφερειακό συμβούλιο ή τον περιφερειάρχη.
  • Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

Και σε αυτήν την περίπτωση, δεν αποκλείεται η διενέργεια ηλεκτρονικής διαβούλευσης με τους πολίτες. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.

Ο ρόλος των Επιτροπών Διαβούλευσης είναι λοιπόν καθαρά γνωμοδοτικός, αλλά το περιεχόμενο των υποθέσεων των οποίων μπορούν να επιληφθούν είναι ευρύτατο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε στην πράξη πόση βαρύτητα θα έχει ο λόγος τους στην λήψη των αυτοδιοικητικών αποφάσεων.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σύνδεση Μελών