ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως εξής:
1. Σφακιανάκης Μιχαήλ του Ευαγγέλου, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Εσωτερικό
Μέλος,

2. Χονδροκούκης Γρηγόριος του Παναγιώτη, Καθηγητής του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και
Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, Εσωτερικό Μέλος,

3. Κουρογένης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και
Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, Εσωτερικό Μέλος,

4. Φιλιππάκης Μιχαήλ του Ελευθερίου, Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της
Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εσωτερικό Μέλος,

5. Χλέτσος Θεολόγος-Μιχαήλ του Παναγιώτη, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Εσωτερικό Μέλος,

6. Τσιχριντζής Γεώργιος του Ανδρέα, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εσωτερικό Μέλος,

7. Δελένδας Νικόλαος του Ιερωνύμου-Δημητρίου, Εξωτερικό Μέλος,

8. Δονάτος Γεώργιος του Σπυρίδωνος, Εξωτερικό Μέλος,

9. Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου, Εξωτερικό Μέλος,

10. Μάλλιαρης Αναστάσιος του Γεωργίου, Εξωτερικό Μέλος,

11. Πανταλάκης Θεόδωρος του Νικολάου, Εξωτερικό Μέλος.

Η θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης λήγει την 31η Αυγούστου 2026.

Η παρούσα πράξη να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
Πειραιώς.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Άγγελος Χ. Κότιος

 

LOGO ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ