ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ APLHABANK

Covid-19: Πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων 

ALPHA BANK Ενημερωθείτε πως μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία, που παρέχεται σε

δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του Covid-19

Το πρόγραμμα

Με στόχο την στήριξη δανειοληπτών που έχουν πληγεί από την πανδημία του Covid-19 σχεδιάστηκε ένα νέο πρόγραμμα από το Ελληνικό Δημόσιο,

με το οποίο παρέχεται κρατική ενίσχυση υπό την μορφή επιδότησης των δόσεων του δανείου. Η επιδότηση των δόσεων παρέχεται σε δάνεια που έχουν ως εξασφάλιση

την κύρια κατοικία του οφειλέτη και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες.  Στο Πρόγραμμα εντάσσονται στεγαστικά, καταναλωτικά και

επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία έχουν εμπράγματη εξασφάλιση την κύρια κατοικία. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 90% της δόσης του δάνειου, με μέγιστο

ποσό τα €600 ανά δάνειο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος. Το ποσοστό της επιδότησης των δόσεων βαίνει μειούμενο ανά τρίμηνο.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και

Δημόσιας Διοίκησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ταυτοποίησης TAXISnet. Επωφεληθείτε από τις παροχές του Προγράμματος και υποβάλετε την αίτησης σας έως

την 30.09.2020. Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα, που έχουν, είτε τα ίδια, είτε ο/η σύζυγος, ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για το λόγο αυτό ενταχθεί

στα ληφθέντα στο πλαίσιο του Covid-19 μέτρα. Συγκεκριμένα:

• εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, ή των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός παρουσίασε μείωση,

• ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, ή των οποίων τα

έσοδα παρουσίασαν μείωση, • άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση,

• φυσικά πρόσωπα- ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα,

• εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή/και έχουν λάβει ενίσχυση.

• δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής και έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας.

• ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ • ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

• ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Στο πρόγραμμα εντάσσονται στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια τα οποία έχουν εμπράγματη εξασφάλιση την κύρια κατοικία.

Ανάλογα με την καθυστέρηση των δανειακών λογαριασμών την 29.2.2020 ανά πιστωτή, τα δάνεια εντάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες, σύμφωνα με τις

οποίες εφαρμόζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και τα ποσοστά επιδότησης.

1) Κατηγορίες Δανείων     

Κατηγορία Α': Ενήμερα δάνεια ή δάνεια σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες     

Κατηγορία Β': Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, όχι καταγγελμένα 

Κατηγορία Γ': Καταγγελμένα δάνεια

2) Εισοδηματικά και Περιουσιακά Κριτήρια (ανώτατα ποσά)