Ημερομηνία, 19 Ιουνίου 2020

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης», στο πλαίσιο της Πράξης, με τίτλο «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών από την ΕΒΒΖΕ» και MIS 5035119την ΕΒΒΖΕ» και MIS 5035119

LOGO ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ