Στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο "European Roadmap for Apprenticeship Effectiveness and Quality Governance" συμμετέχει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς

 

Στα πλαίσια του προγράμματος "European Roadmap for Apprenticeship Effectiveness and Quality Governance", ο ΣΒΑΠ μαζί με άλλους 5 εταίρους (Ιταλία, Γερμανία, Μάλτα, Ρουμανία, Ελλάδα) θα συντονίζεται από το Enfap Marche, ένα ιταλικό ίδρυμα με βασικές δραστηριότητες την επαγγελματική κατάρτιση και στην οργάνωση προγραμμάτων κινητοποίησης μαθητών σε διάφορες χώρες.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2018 και στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας του θεσμού της μαθητείας και της διττής εκπαίδευσης στις χώρες των εταίρων. Ειδικότερα, στοχεύεται η κινητοποίηση των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της συμμετοχής τους στον θεσμό της μαθητείας και η υιοθέτηση προδιαγραφών ποιότητας εκ μέρους των φορέων κατάρτισης. Επίσης με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα βελτιωθούν οι δεξιότητες των εκπαιδευτών μαθητείας στους φορείς κατάρτισης και η κοθοδήγηση των επιχειρήσεων στο να προσφέρουν επιτυχημένα προγράμματα μαθητείας στους εκπαιδευόμενους.