ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΦΟΡΟΥΜ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Στις 25 Μαΐου 2017, οργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  ημερίδα, με θέμα « Αποτελέσματα ΦΟΡΟΥΜ για τη Βιομηχανία ένα χρόνο μετά –Προοπτικές», σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει η Υπουργική Απόφαση συγκρότησης και λειτουργίας του Συντονιστικού Συμβουλίου για τη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Πολιτική –ΦΟΡΟΥΜ για τη Βιομηχανία . Στην ημερίδα συμμετείχαν,  ο Αν.Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, εκπρόσωποι των φορέων της βιομηχανίας και των ΜμΕ της χώρας, τα μέλη που εργάστηκαν στις Τομεακές Ομάδες του ΦΟΡΟΥΜ, επιχειρήσεις, ινστιτούτα κλπ.           
Συμπληρώνοντας έναν χρόνο λειτουργίας το «ΦΟΡΟΥΜ για τη βιομηχανία», έχει επιδείξει σημαντικό έργο τόσο στη διαμόρφωση πολιτικών και στην εξειδίκευση δράσεων που στοχεύουν στην ανάκαμψη του μεταποιητικού τομέα της χώρας, όσο και στη βελτίωση υφιστάμενων θεσμικών και διοικητικών δομών που σχετίζονται με την παραγωγή και την παραγωγικότητα του επιχειρηματικού τομέα.
Οι εργασίες των έξι τομεακών ομάδων με τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τη συνεργασία συναρμόδιων φορέων και ενώσεων από τη διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, την παραγωγή, την έρευνα, την απασχόληση και την εκπαίδευση, έχουν συμβάλλει εποικοδομητικά στην υλοποίηση προτάσεων και δράσεων που επηρέασαν την πολιτική και τη στρατηγική στην ανάπτυξη, τη μεταποίηση και τις συναφείς προς αυτήν υπηρεσίες.
Ειδικότερα το ΦΟΡΟΥΜ :
1.    Καθόρισε τα θέματα στρατηγικής και πολιτικών προτεραιοτήτων και έθεσε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, που δρομολόγησαν τις βασικές αρχές άσκησης βιομηχανικής και επιχειρημαικής πολιτικής (μεταποίηση και συναφείς υπηερσίες) για τη επόμενη 5-ετία, για την ανάπτυξη και την μεγέθυνση της οικονομίας της χώρας.
2.    Συνέβαλε στη δημιουργία και στην αποδοχή ολοκληρωμένων προτάσεων και δράσεων μέσω της συναινετικής διαδικασίας των εμπλεκόμενων μερών που εφήρμοσε, οι οποίες εγκρίθηκαν και από το ΚΥΣΟΙΠ   και ενσωματώθηκαν στην νέα πολιτική και στρατηγική του Αναπτυξιακού Σχεδίου της χώρας.
3.    Παρουσίασε αναλυτικά τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση των προτάσεων και των δράσεων  του ΦΟΡΟΥΜ, μέσω των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, οι οποίες συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του και προώθησαν την υλοποίηση τους στους τομείς αρμοδιότητάς τους, όσο και την πρόοδο στα θέματα συναρμοδιότητας τους με άλλα υπουργεία και φορείς.       
4.    Αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της διατήρησης του θεσμού του ΦΟΡΟΥΜ για τη Βιομηχανία και της συνέχισης των εργασιών του, προκειμένου:
-    να επεξεργαστεί και διαμορφώσει τις νέες πολιτικές προτεραιότητες( ) που προωθούνται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της μεταποιητικής βάσης, ιδιαίτερα των ΜμΕ, όσο και στη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής,
-    να παρακολουθήσει και αξιολογήσει την πορεία υλοποίησης των πολιτικών και των δράσεων για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί,
-    να επανασχεδιάσει, όπου κριθεί απαραίτητο, τις επιμέρους πολιτικές και τις δράσεις με βάση την εξέλιξη των αποτελεσμάτων,
-    να συντονίσει τις ενέργειες και δράσεις όλων των συναρμόδιων και εμπλεκόμενων φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) με την ίδια συναινετική διαδικασία που διαμόρφωσε και καθόρισε.  
5.    Τονίστηκε από τους παραγωγικούς φορείς, η ανάγκη της σύστασης αυτόνομης   δομής (Υφυπουργείο) στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,  για την άσκηση της βιομηχανικής πολιτικής λόγω του πολύ σημαντικού ρόλου του τομέα της βιομηχανίας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στη δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες .
6.    Σημειώθηκε η ιδιαίτερα θετική συμβολή του ΦΟΡΟΥΜ για τη Βιομηχανία στον συντονισμό συναρμόδιων διοικητικών δομών της Πολιτείας (Υπουργεία, Αυτοδιοίκηση, Τράπεζες, κλπ) που έχουν την ευθύνη θεσμικών ρυθμίσεων και χάραξης πολιτικής στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης και των υπηρεσιών.