Αθήνα  24 Νοε. 2015

Μικρότερα πρόστιμα για τους μικρο-παραβάτες φέρνει το νέο ποινολόγιο της εφορίας 

                                                                                                                                                                                                                                    

Το νέο «ποινολόγιο» της εφορίας εξέδωσε με εγκύκλιο της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, το οποίο προβλέπει ηπιότερες ποινές για μικροπαραβάσεις, αλλά είναι πολύ πιο σκληρό για τους συστηματικά φοροφυγάδες και όσους διαπράττουν σοβαρές φορολογικές παραβάσεις.

Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ

1. Τόκος εκπρόθεσμης καταβολής

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης, καθώς και πράξεων εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου που αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις, περιόδους, χρήσεις, υποθέσεις ή φορολογικά έτη από την 1.1.2014 και μετά, αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί,  βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ο κατά περίπτωση φόρος. Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων ανέρχεται σήμερα σε 8,76 εκατοστιαίες μονάδες ετησίως (0,73% μηνιαίως).

2. Εκπρόθεσμες δηλώσεις ή μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων

Το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 100 ευρώ όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων, στα 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία, στα 500 ευρώ για διπλογραφικά. Επιπρόσθετα προβλέπονται πρόστιμα ίσα με 10% έως και 50% του φόρου που αποφεύχθηκε να πληρωθεί λόγω ανακριβούς υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

3. Παραβάσεις μη ανταπόκρισης φορολογουμένων σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων

Τα πρόστιμα διαμορφώνονται στα 100, 250 και 500 ευρώ ανάλογα με τον τύπο των τηρούμενων βιβλίων

4. Άρνηση συνεργασίας στη διάρκεια φορολογικού έλεγχο

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου ο  φορολογούμενος αρνείται να συνεργαστεί, π.χ. παρεμποδίζει το φορολογικό έλεγχο με θετικές ενέργειες ή τους υπαλλήλους που διενεργούν το  φορολογικό έλεγχο να κατάσχουν, εφόσον το θεωρούν αναγκαίο, οποιαδήποτε βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία, ακόμη και ανεπίσημα,

επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ.

5. Μη γνωστοποίηση στη Φορολογική Διοίκηση του διορισμού φορολογικού εκπροσώπου

Στις περιπτώσεις μη υποβολής της σχετικής δήλωσης με την οποία φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, δηλώνει φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα, επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα ή πεντακοσίων 500 αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ανωτέρω δήλωσης επιβάλλεται το πρόστιμο 100 ευρώ.

6. Μη εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγραφή σε αυτό περισσότερες φορές

Σε περίπτωση που φορολογούμενος, ή οποιοδήποτε πρόσωπο υπέχει τέτοια υποχρέωση, δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές, επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ.

7. Μη τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος

Η μη τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος για πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα επιφέρει πρόστιμο της τάξης των 2.500 ευρώ

8. Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων

Για τις παραβάσεις της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων που διαπράχθηκαν από τις 17.10.2015 και μετά δεν επιβάλλονται αυτοτελή πρόστιμα. Οι περιπτώσεις αυτές πλέον αντιμετωπίζονται ως μια ενιαία παράβαση, μαζί με τις λοιπές περιπτώσεις που διαπιστώνονται στα πλαίσια του ιδίου ελέγχου, ανεξάρτητα από το είδος και το πλήθος των παραβάσεων.

Για κάθε παράβαση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων, ανεξαρτήτως αξίας, για πράξη που επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., και η οποία παράβαση διαπράττεται από την 17.10.2015 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού 50% επί του ποσού Φ.Π.Α. που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς αντίστοιχα.

9. Εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπής υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου

Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμη υποβολής, ελλιπής υποβολής ή μη υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, όπως γονικών παροχών, κληρονομιών, δωρεών, κερδών από τυχερά παιχνίδια, μεταβίβασης ακινήτων, ΕΝΦΙΑ φόρος off shore και δηλώσεις Ε9 και κερδών από τυχερά παιχνίδια, το πρόστιμο που επιβάλλεται ανέρχεται στα 100 ευρώ.

10. Επανάληψη της ίδιας παράβασης και διαπίστωσή της σε νέο φορολογικό έλεγχο

Στην περίπτωση που, εντός πενταετίας από την έκδοση αρχικής πράξης επιβολής προστίμου διαπιστωθεί στο πλαίσιο διενεργούμενου ελέγχου η εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης επιβάλλεται το διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου και σε διάπραξη εκ νέου της ίδιας παράβασης το τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.

11. Παραβάσεις συμβολαιογράφων, φυλάκων μεταγραφών και προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων για παραβάσεις σχετικές με τον ΕΝΦΙΑ

Πρόστιμο ένα τοις χιλίοις επί της αξίας του ακινήτου, το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 300 ευρώ ή υψηλότερο από 1.000 ευρώ.

12. Παραβάσεις φοροδιαφυγής

Τέλος, από 17 Οκτωβρίου 2015 και μετά, τα πρόστιμα για παραβάσεις φοροδιαφυγής για μη έκδοση αποδείξεων πάνω από 5.000 ευρώ, έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων έκδοση – λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, νόθευση φορολογικών στοιχείων. Θα επιβάλλονται, διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές, πρόστιμα σχετικά με το εισόδημα ή τον ΦΠΑ που προκύπτει με βάση αυτά τα στοιχεία.

13. Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη

Με το πέρας της ελεγκτικής διαδικασίας, δηλαδή την έκδοση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η Φορολογική Διοίκηση θα παραπέμπει στην ποινική διαδικασία τις παραβάσεις, οι οποίες συνιστούν εγκλήματα φοροδιαφυγής, με την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, αμελλητί (άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση). Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως. Οι αυτεπάγγελτες ποινικές διώξεις θα αφορούν υποθέσεις μη έκδοσης αποδείξεων άνω των 10.000 ευρώ και για απόκρυψη φορολογητέας ύλης που οδηγεί σε φόρο πάνω από 100.000 ευρώ ή 50.000 ευρώ ειδικά για ΦΠΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΔΩ