Αίτημα Παράτασης προς Ειδικο Γραμματέα ΕΣΠΑ κ. Γ. Ζερβό 23.6.2022

 

Αθήνα 23 Ιουνίου 2022

Προς τον

Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ & ΤΑΑ

κ. Γεώργιο Ζερβό

ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ενταγμένων έργων στην δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Κύριε Ειδικέ Γραμματέα,

Θα μας επιτρέψετε να εκφράσουμε τους προβληματισμούς των μελών μας σχετικά με την διάρκεια υλοποίησης των ενταγμένων έργων στην δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και να προτείνουμε ενέργειες σας σχετικά με την παράταση του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Πρόσκληση της Δράσης, στην ενότητα 6.2 – «Προϋπολογισμός Έργων - Διάρκεια Υλοποίησης» στο χρονοδιάγραμμα δράσης αναφέρεται ότι: «Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους σαράντα δύο (42) μήνες και εκατό τριάντα δύο (132) ημέρες συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε περίπτωση που προθεσμία ορισθείσα κατά τα ανωτέρω λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά και μόνο για όσα επενδυτικά έργα η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους στην Δράση είναι μεταγενέστερη της 11-06-2020, η προθεσμία ολοκλήρωσής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους σαράντα δύο (42) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Όταν με βάση τις ανωτέρω ορισθείσες χρονικές διάρκειες υλοποίησης των επενδυτικών έργων οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι μεταγενέστερες της 31-12-2023, τότε ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12- 2023»

Ωστόσο, η τρέχουσα διεθνή οικονομική και κοινωνικοπολιτική συγκυρία έχει δημιουργήσει ουσιώδη και μείζονα προβλήματα στην υλοποίηση των επενδύσεων και τα οποία χρήζουν ελέγχου και έγκαιρης αντιμετώπισης από τους αρμόδιους φορείς.

Αναλυτικότερα, τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα που είχαν παρουσιαστεί μετά την έναρξη της πανδημίας covid 19 πολλαπλασιάστηκαν τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται πολύμηνες καθυστερήσεις στις διεθνείς μεταφορές και στις παραδόσεις αγαθών.

Ακόμα σημαντικότερα είναι όμως τα ζητήματα που δημιουργούνται εξαιτίας των συνεχόμενων, διεθνών ανατιμήσεων των τιμών υλικών και του πληθωρισμού που περιορίζουν την ρευστότητα των επιχειρήσεων.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τον Δεκέμβριο 2021 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2020, σύμφωνα τον Γενικό Δείκτη Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων της ΕΛΣΤΑΤ η τιμή σιδήρου οπλισμού αυξήθηκε κατά 19,3%, οι σωλήνες χαλκού κατά 14,6%, τα τούβλα κατά 7% και οι υαλοπίνακες ασφαλείας κατά 5,2%.

Επιπροσθέτως, τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τον Απρίλιο 2022, υποδεικνύουν ότι η τιμή της ασφάλτου, από τα 262 ευρώ/τόνο που ήταν στις 25/9/2020, στις 8/3/2022 έφτασε στα 627 ευρώ/τόνο, συνεπώς μέχρι σήμερα έχει καταγράψει αύξηση κατά 140%. Αυξήσεις 47% καταγράφουν και οι τιμές του οικοδομικού σιδήρου όπου τον Ιούνιο του 2021 η τιμή ήταν στα 760 ευρώ/τόνο, τον Νοέμβριο του 2021 στα 820 ευρώ/τόνο, τον Φεβρουάριο στα 860 ευρώ/τόνο και σήμερα στα 1.115 ευρώ/τόνο. Μεγάλες είναι και οι ανατιμήσεις στις υπόλοιπες κατηγορίες υλικών, με το σκυρόδεμα να σημειώνει αύξηση 20%, ενώ τον τελευταίο χρόνο οι τιμές των πλαστικών αυξήθηκαν κατά 120%, τα χυτοσίδερα υλικά κατά 60% και τα ηλεκτρολογικά κατά 30%. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε τον Απρίλιο στο 10,2%, φτάνοντας περίπου στα επίπεδα που είχε βρεθεί στα μέσα της 10ετίας του '90 με νόμισμα τη δραχμή, κυρίως λόγω των τιμών των ενεργειακών προϊόντων που είναι υπεύθυνες για την αύξηση κατά 6,61% του γενικού δείκτη.

Συνέπεια των ανωτέρω είναι μεγάλες καθυστερήσεις στα κατασκευαστικά έργα αλλά και ενδεχόμενο τα επενδυτικά σχέδια να μην ολοκληρωθούν αφού ο προϋπολογισμός των έργων δεν επαρκεί πλέον για την υλοποίηση των επενδύσεων και αναμένεται η κάθοδος των τιμών προκειμένου τα έργα να συνεχίσουν.

Σημειώνοντας ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην συγκεκριμένη Δράση εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων και στην πλειονότητα τους περιλαμβάνουν δαπάνες ανέγερσης κτηριακών υποδομών, οποιοσδήποτε προϋπολογισμός κόστους εργασιών είχε πραγματοποιηθεί κατά την υποβολή και την ένταξη των έργων στην Δράση είναι πλέον εκτός πραγματικότητας.

Σημαντικό, λοιπόν, είναι το πρόβλημα τόσο για τις κατασκευαστικές εταιρείες που καλούνται να υπογράψουν συμβάσεις για έργα τα οποία κοστολόγησαν και έδωσαν προσφορές ακόμη και πριν από τρία χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η υλοποίηση του με τις τρέχουσες τιμές, όσο και οι δικαιούχοι που δεν έχουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν ή να ολοκληρώσουν τα έργα καθώς το υπέρμετρα αυξημένο κόστος κατασκευής έχει συρρικνώσει την ρευστότητα τους.

Συνεπώς, έχει δημιουργηθεί ουσιαστικό και πρακτικό πρόβλημα στην ολοκλήρωση των κατασκευών και συνεπώς ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων το προσεχές διάστημα αλλά και στην ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Ζητούμε να μας επιτρέψετε να θεωρήσουμε πως είναι μέγιστης σημασίας και αναγκαιότητας, η αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και η παράταση του κατά τουλάχιστον 6 μήνες, δηλαδή η προθεσμία ολοκλήρωσης να διαμορφωθεί σε (48) μήνες και εκατό τριάντα δύο (132) ημέρες συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, με σκοπό να υπάρξει εύλογο διάστημα στο οποίο θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα οι επιχειρήσεις θα έχουν την δυνατότητα να ολοκληρώσουν τα επενδυτικά τους σχέδια και να απορροφήσουν επιτυχώς τα ενωσιακά, αναπτυξιακά κονδύλια.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του ΣΒΑΠ

Δημήτρης Μαθιός