Υπόμνημα προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με θέμα τα επιχειρηματικά πάρκα 16.7.2019

                                                                                                                                                                                                     Αθήνα 16 Ιουλίου 2019

                                                                                                            

 

Προς τον

Υπουργό Ανάπτυξης

κ. Άδωνι Γεωργιάδη

 

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων και Αδειοδότηση- Λειτουργία Επιχειρήσεων

 

Α. Ανάπτυξη Οργανωμένων Υποδοχέων

Η εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε Οργανωμένους Υποδοχείς, με προτεραιότητα την μετατροπή των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης, αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε συνθήκες περιβαλλοντικής προστασίας. Διευκολύνει σημαντικά δράσεις βιομηχανικής συμβίωσης, με πυλώνα την κυκλική οικονομία και την αύξηση της αποδοτικότητας της ενέργειας. Για το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε:

  1. Απόσυρση και πλήρης αναθεώρηση του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια/ ΓΓΒ» (απόφαση ΚΥΣΟΙΠ 82/2018, ΦΕΚ 2231Β).

-Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Επιχειρηματική και Βιομηχανική Χωροθεσία.

- Ανάδειξη ή και ενίσχυση δομών και φορέων Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Διαχείρισης Υποδοχέων

  1. Κατάρτιση και υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης Επιχειρηματικών Πάρκων και Οργάνωσης Άτυπων Συγκεντρώσεων Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής, με βάση τις προτάσεις της ΚΕΕ.
  2. Ολοκλήρωση θεσμικών ρυθμίσεων αναθεώρησης – βελτίωσης του Ν.3982/2011, με προτεραιότητα την παραγωγή δευτερεύουσας νομοθεσίας επί των νομοθετικών ρυθμίσεων που πρόσφατα ψηφίστηκαν (άρθ. 10, παρ. 6, Ν.4605/2019). Άμεση ψήφιση διατάξεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, με μετάπτωση των Επιχειρηματικών Πάρκων στην Περιβαλλοντική Κατηγορία Β’, αναλόγως με το μέγεθος των έργων υποδομής τους, με σκοπό την επίσπευση του χρόνου αδειοδότησης κατά δύο χρόνια περίπου.
  3. Επαναφορά της διάταξης του άρθ. 1, παρ. 1 εδαφ. Ε του Ν.3894/2010, όπως είχε διαμορφωθεί με το άρθ. 1 του Ν.4146/2013, σύμφωνα με την οποία τα Επιχειρηματικά Πάρκα με προϋπολογισμό άνω των 5 εκ. € μπορούν να αδειοδοτηθούν ως Ιδιωτικές Στρατηγικές Επενδύσεις. Η διάταξη καταργήθηκε με το Ν. 4608/2019.
  4. Προγράμματα και κίνητρα συγχρηματοδότησης ή/και μόχλευσης για τη μείωση της επιβάρυνσης των ιδιωτικών των ακινήτων και των επιχειρήσεων που επιβάλλεται κατά την πολεοδόμηση των Επιχειρηματικών Πάρκων μέσω της εισφοράς σε χρήμα.

Ειδικότερα για την Αττική:

  • Επισυνάπτεται πίνακας προτεινομένων Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης σε ισάριθμες άτυπες συγκεντρώσεις που μπορεί να υλοποιηθούν έως το 2027 εάν υπάρξουν τα κατάλληλα προγράμματα συγχρηματοδότησης.
  • Απαιτείται ισχυρή διοικητική, οργανωτική και χρηματοδοτική ενίσχυση προκειμένου να ολοκληρωθούν τα Επιχειρηματικά Πάρκα της Βαμβακιάς και του Ασπροπύργου που έχουν ήδη εγκριθεί και πρόκειται να μπουν σε φάση υλοποίησης.
  • Επιβάλλεται επειγόντως η τροποποίηση του άρθ. 17 του Ν.3325/2005 ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων μέσης όχλησης στην Αττική, αποκλειστικά εντός Επιχειρηματικών Πάρκων Τύπου Β, μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής που θα εγκριθούν για αυτά.

Β. Αδειοδότηση – Λειτουργία Επιχειρήσεων

  • Αναθεώρηση και βελτίωση της δευτερεύουσας νομοθεσίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων (Ν.4442/2016), με σκοπό την κατάργηση περιττών διαδικασιών και εγγράφων και την ουσιαστική απλοποίηση.
  • Κατάργηση των βαθμών όχλησης ως συστήματος διάκρισης των επιχειρήσεων και κατάταξη τους αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την περιβαλλοντική τους κατηγορία.

                                                                                      Με εκτίμηση,

                                                                                     Ο πρόεδρος

                                                                                Δημήτρης Μαθιός