ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ 18/3/2020

Πολύπλευρα τα επίπεδα σε Ε.Ε, σε ΕΚΤ και από κυβέρνηση, για τα μέτρα στην οικονομία

 

Τις ξεχωριστά δύσκολες αυτές ώρες για τις επιχειρήσεις μας και την οικονομία θα φροντίσουμε να σας μεταφέρουμε την επίσημη η πληροφόρηση, που θα είναι συνεχής, καθώς η μάχη της Κυβέρνησης εναντίον της εξάπλωσης του κορονοϊού, αλλά και των συνεπειών της, είναι πολυεπίπεδη, καλά σχεδιασμένη και όπως φαίνεται αποφασιστική.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:

1ον. Η μείωση των εσόδων και η ενίσχυση των παροχών ανεργίας εξαιτίας της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας θα ληφθούν υπόψη, για όλα τα κράτη-μέλη, στους δημοσιονομικούς κανόνες και στους στόχους, μειώνοντάς τους. Συνεπώς, δεν υφίσταται εφέτος ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ για την Ελλάδα.

2ον. Συμφωνήθηκε στο   Eurogroup  ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των προσωρινών δημοσιονομικών μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, όπως είναι οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της εξάπλωσης και τη θεραπεία της νόσου, για την ενίσχυση της ρευστότητας στις επιχειρήσεις και τους κλάδους που πλήττονται, και για τη

στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων, θα εξαιρεθούν από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Συνεπώς, οι συγκεκριμένες αυτές δαπάνες επιπλέον εξαιρούνται από την όποια δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας.

3ον. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλαμβάνονται οι εξής συντονισμένες πρωτοβουλίες, συμπληρωματικές προς τα εθνικά μέτρα:

-Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμοθετεί ειδικό επενδυτικό ταμείο, με πόρους που θα διοχετευθούν στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην αγορά εργασίας και σε άλλους ευάλωτους κλάδους της οικονομίας.

-Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προχωρά στην κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για την παροχή κεφαλαίων κίνησης και για την προώθηση πρόσθετων επενδύσεων, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων.

-Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοποιεί όλα τα περιθώρια ευελιξίας στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων, επιταχύνοντας ταυτόχρονα τις εγκριτικές διαδικασίες. Συμπερασματικά, η χώρα μας, ισότιμα, διαθέτει πλέον τους αναγκαίους βαθμούς ευελιξίας προκειμένου να αναλάβει, συντονισμένα και στοχευμένα, πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορονοϊού.

                 Βασικοί άξονες μέτρων που ήδη ισχύουν

1ον. Αναστολές φόρων και εισφορών επιχειρήσεων.

Τα μέτρα αφορούν όλες, αυστηρά όμως, τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού.

Τα μέτρα είναι οριζόντια, καθώς αφορούν όλες τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), είτε αυτές μένουν ανοικτές, είτε λειτουργεί μέρος της δραστηριότητάς τους, είτε κλείνουν με κρατική εντολή, είτε κλείνουν με δική τους πρωτοβουλία.

Δεν αφορούν το σύνολο της οικονομίας! Οι ΚΑΔ θα οριστούν από το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση τα ημερήσια στοιχεία ηλεκτρονικών συναλλαγών που αυτό διαθέτει, σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις για απαγόρευση λειτουργίας συγκεκριμένων κλάδων που έχουν εκδοθεί.

Η περίοδος εφαρμογής των μέτρων αφορά τον μήνα Μάρτιο, και, εάν απαιτηθεί, θα δοθεί παράταση. Για όλες τις επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων αναστέλλονται για 4 μήνες, δηλαδή έως 31 Ιουλίου για τις οφειλές Μαρτίου, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, οι κάτωθι πληρωμές:

 • §Η καταβολή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α., πληρωτέες Μαρτίου.
 • §Η καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα.
 • §Η καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

                         ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρήσιμες σημειώσεις

-Προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει πως έχει ανασταλεί η λειτουργία, εν συνόλω ή εν μέρει, περί 220.000 ιδιωτικών επιχειρήσεων, με περίπου 600.000 εργαζομένους. Παράλληλα, τουλάχιστον 100.000 επιπλέον επιχειρήσεις, με περισσότερους από 200.000 εργαζόμενους, που δεν έχουν κλείσει με κρατική εντολή, επηρεάζονται δραστικά από τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού, και θα ενταχθούν στο μέτρο.

-Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Θα υλοποιηθεί διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης θα λαμβάνει υπόψη τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων που απασχολούν. Προϋπόθεση λήψης αυτής της χρηματοδότησης είναι, και πάλι, η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

-.Όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους, λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή, θα λάβουν αποζημίωση στις αρχές Απριλίου, από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους 800 ευρώ.

Το μέτρο αυτό αφορά περίπου 500.000 εργαζομένους, με κόστος περίπου στα 400 εκατ. ευρώ. Το Κράτος καλύπτει πλήρως τα ασφαλιστικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά και υγείας, των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με βάση το σύνολο του ονομαστικού τους μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος, Μαρτίου και Απριλίου, για τους περίπου 500.000 εργαζομένους, ανέρχεται περίπου στα 450 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, γι’ αυτούς τους εργαζομένους, αναστέλλεται η πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου, για 4 μήνες.

-Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις. Για τους αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που παρουσιάζεται δραστική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, αναβάλλονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις, πληρωτέες Μαρτίου, για 4 μήνες

- Επιπλέον αυτών των 2 δισ. ευρώ, θα διατεθούν 1,8 δισ. ευρώ μέσα από το ειδικό ευρωπαϊκό επενδυτικό ταμείο. Ταμείο που δημιουργήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορονοϊού. Η αξιοποίηση των σχετικών πόρων θα είναι άμεση. Ήδη, σήμερα, πραγματοποιούνται σχετικές συζητήσεις, επί συγκεκριμένων ελληνικών προτάσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

-Σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup, αυτό το ποσό μπορεί να χρηματοδοτήσει διάφορες δράσεις, όπως είναι η ρευστότητα των επιχειρήσεων, η στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων των εργαζομένων.

-Συνολικά, θα υπάρξει επιπλέον ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, με τον βέλτιστο συνδυασμό πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κατά τρόπο που να διασφαλιστεί η μέγιστη μόχλευση.

-Μειώνεται στο 6%, από 24%, ο ΦΠΑ σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για την προστασία από τον κορονοϊό και την αποφυγή της μετάδοσής του. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής μειώνεται στο 6% σε προϊόντα, όπως είναι: (α) οι μάσκες και τα γάντια, (β) τα αντισηπτικά διαλύματα, μαντιλάκια και άλλα παρασκευάσματα, (γ) το σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, και (δ) η αιθυλική αλκοόλη, εφόσον χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη από τη βιομηχανία για την παραγωγή αντισηπτικών. Η προσθήκη αυτών των ειδών στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, που θα ισχύει μέχρι τέλους του έτους, αποσκοπεί στη μείωση του κόστους αγοράς των προϊόντων που είναι απαραίτητα για την ατομική υγιεινή και προσωπική προστασία, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού.

-Για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού, θα προβλεφθεί, νομοθετικά, ότι θα καταβάλλουν το 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου, σε περίπτωση που το νοικιάζουν, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Το ίδιοι ισχύει και για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία.

Παράλληλα όμως, για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων, προβλέπεται η αναστολή πληρωμών των φορολογικών τους υποχρεώσεων και των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για 4 μήνες.

-Αποφασίσθηκε παράταση της εκτιμητικής άσκησης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για τις νέες αντικειμενικές αξίες. Λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη τις νέες προβλέψεις για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης, αποφασίσαμε ο ΕΝΦΙΑ του 2020 να βασιστεί στο προηγούμενο καθεστώς και οι νέες αντικειμενικές να ισχύσουν από την επόμενη χρονιά.

- Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.

           Επιστροφές χρεών του κράτους

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών από 25 Φεβρουαρίου, ημερομηνία έκδοσης της πρώτης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, έως 13 Μαρτίου, έχουν επιστραφεί 218 εκατ. ευρώ. Η προσπάθεια συνεχίζεται και θα ενταθεί.

Στην προσπάθεια αυτή θα συμβάλει και το τραπεζικό σύστημα. Ήδη οι τράπεζες αναστέλλουν, έως τον Σεπτέμβριο, τις πληρωμές χρεολυσίων για τις συνεπείς επιχειρήσεις.

Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους κλάδους οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση.

-Με την βοήθεια χρηματοδοτικών εργαλείων, να ενισχυθεί, μέσω τραπεζών, η ρευστότητα των επιχειρήσεων.

-Ζητήθηκε από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να προσδιοριστούν βασικές καθημερινές συναλλαγές, για τις οποίες δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο κατάστημα.

           Αμοιβές εργαζομένων

Δύο "αμοιβές" δικαιούνται οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση λόγω κορονοϊού.

Τη μία αμοιβή τη δικαιούνται οι εν λόγω μισθωτοί από τον εργοδότη τους και αφορά στις μέρες τις οποίες εργάσθηκαν μέχρι την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται.  

Την άλλη τη δικαιούνται από το κράτος και πρόκειται για μία ειδική αποζημίωση που αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,

Συγκεκριμένα, η αποζημίωση αυτή θα ανέλθει στα 800 ευρώ και θα αφορά στην περίοδο από τα μέσα, περίπου, του τρέχοντος μηνός έως και την 30η Απριλίου. 

Όσον αφορά στον μισθό που δικαιούνται από τον εργοδότη τους, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που κλείνουν με κυβερνητική απόφαση, θα προκύψει ως αναλογία των ημερών του τρέχοντος μήνα τις οποίες εργάσθηκαν.

           ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Για παράδειγμα, για τους υπαλλήλους των εμπορικών καταστημάτων, τα οποία έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση χθες 18 Μαρτίου, δικαιούνται τη μισθοδοσία των πρώτων 17 ημερών του τρέχοντος μηνός, η οποία αντιστοιχεί σε λίγο πάνω από το 50% του μηνιάτικου.

Για παράδειγμα, έστω εμποροϋπάλληλος  αμείβεται με 750 ευρώ/μήνα καθαρά. Εργάσθηκε  μέχρι τα μέσα, περίπου, του τρέχοντος μήνα. Συνεπώς δικαιούνται από τον εργοδότη του το ποσό των 325 ευρώ περίπου. Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε δικαιούται την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ από το κράτος.

Έτσι, το συνολικό ποσό το οποίο θα εισπράξει ως  εργατική αμοιβή για το δίμηνο θα ανέλθει στα 1125 ευρώ  (325 ευρώ ως μέρος του μισθού Μαρτίου συν 800 ευρώ ειδική κρατική αποζημίωση) έναντι των 1500 ευρώ τα οποία θα εισέπραττε ως  μισθό για την ίδια περίπου, σε περίπτωση που δεν έχει ξεσπάσει η τρέχουσα κρίση λόγω κορονοϊού. Επίσης, όμως, τον ερχόμενο μήνα, δικαιούται και το Δώρο Πάσχα, το οποίο ανέρχεται έως και το 50% του τακτικού μηνιαίου μισθού.

Στην περίπτωση του παραδείγματος μας φτάνει και τα 325 ευρώ.

Η ειδική αποζημίωση στους εργαζομένους των επιχειρήσεων που κλείνουν με κυβερνητική απόφαση λόγω κορονοϊού δεν είναι μόνο το μόνο μέτρο στήριξης το οποίο ανακοίνωσε χθες ο Υπ. Εργασίας.

Στο νέο αυτό πακέτο περιλαμβάνονται άλλα δέκα. Συγκεκριμένα:

 • · Προβλέπεται "Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας"  σε όλες τις επιχειρήσεις που δεν ανεστάλη η λειτουργία τους ως προϋπόθεση για την αναστολή καταβολής  ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και τη χρήση έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης. Με άλλα λόγια, μία επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί της αναστολής των υποχρεώσεών της προς το δημόσιο μόνο εφόσον δεν απολύσει εργαζομένους της.
 • · Εισάγεται ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, ενώ σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα θα θεωρείται άκυρη. Έτσι, όποια επιχείρηση απολύσει εργαζόμενο μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας της, η απόλυση αυτή θα καθίσταται άκυρη από το κράτος.
 • · Παρέχεται  "αποζημίωση ειδικού σκοπού" ύψους 800 ευρώ, για διάστημα κάλυψης  από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για όλους τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που ανεστάλη η λειτουργία τους. Η αποζημίωση θα καταβληθεί το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου.
 • · Προβλέπεται πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (σ.σ. καλύπτονται οι εργατικές ασφαλιστικές υποχρεώσεις) των παραπάνω εργαζομένων για όλο το διάστημα αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, υπολογιζόμενη στον ονομαστικό τους μισθό.
 • · Εισάγεται παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, για δύο ακόμη μήνες, σε όσους ανέργους το σχετικό δικαίωμα λήψης επιδόματος λήγει την 31η Μαρτίου.
 • · Αναστέλλεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μηνός Φεβρουαρίου για τρεις μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Οι εισφορές Ιανουαρίου 2020 οι οποίες έπρεπε να καταβληθούν έως χθες (20/3) αποτελούν υποχρέωση. Σε αναστολή (σ.σ. όχι "διαγραφή") τελούν μόνο οι εισφορές του Φεβρουαρίου οι οποίες θα έπρεπε θεωρητικά να καταβληθούν έως τέλος Απριλίου.
 • · Αναστέλλονται οι  ασφαλιστικές  εισφορές  μηνός Φεβρουαρίου, για τρεις  μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται. Το μέτρο αφορά όχι μόνο τις επιχειρήσεις που κλείνουν με κυβερνητική απόφαση λόγω κορονοϊού, αλλά γενικότερα εκείνες που "πλήττονται" από τις συνέπειες εξάπλωσής του.
 • · Αναστέλλεται η καταβολή ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για τρεις μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Αυτό σημαίνει πως όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορονοϊό (είτε έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση, είτε όχι) μπορούν να μην πληρώσουν τις δόσεις της ρύθμισης στην οποία έχουν ενταχθεί για το τρίμηνο Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου.
 • · Προβλέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας (δηλ. με προσωπικό λιγότερο από το κανονικό) με ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.
 • · Θεσπίζονται μέτρα για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, την άρση των διοικητικών εμποδίων για επιχειρήσεις, υπηρεσίες και ιατρούς, και ιδίως την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας.
 • · Καθιερώνονται σημαντικές διευκολύνσεις για όλους τους πολίτες όπως π.χ. την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών στον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, μέσω της επίσπευσης της προγραμματισμένης ψηφιοποίησης βασικών λειτουργιών των δύο οργανισμών.

                 Αποφάσεις της ΕΚΤ για τα ελληνικά ομόλογα

Η ΕΚΤ προχωρά σε πρόσθετο (της ποσοτικής χαλάρωσης) πρόγραμμα αγοράς αξιογράφων της Ευρωζώνης, μέχρι €750 δισ. και τουλάχιστον μέχρι το τέλος 2020. Στο πρόγραμμα εντάσσεται και η Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό νέο για την Ελλάδα, καθώς αίρεται το κριτήριο επιλεξιμότητας των ελληνικών χαρτιών. Δηλαδή, ενώ στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης τα ελληνικά ομόλογα δεν είναι επιλέξιμα, λόγω χαμηλής, non-investment grade αξιολόγησης από τους Οίκους, για το πρόγραμμα αντιμετώπισης του κορονοϊού είναι.

Αναλυτικά, η ΕΚΤ αποφάσισε:

1) Να ξεκινήσει ένα νέο προσωρινό πρόγραμμα αγοράς εταιρικών και κρατικών τίτλων για την αντιμετώπιση των σοβαρών κινδύνων στον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και τις προοπτικές της ευρωζώνης που δημιουργεί η εξάπλωση και κλιμάκωση του κορονοϊού. Το νέο "έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού για την πανδημία" θα έχει συνολικό ύψος 750 δισ. ευρώ.

Οι αγορές θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2020 και θα περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες assets που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων.

Για τις αγορές κρατικών τίτλων, θα εξακολουθήσει να ισχύει η κλείδα κεφαλαίου (capital key) των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Παράλληλα, οι αγορές στο πλαίσιο του νέου προγράμματος θα διεξαχθούν με ευέλικτο τρόπο. Αυτό επιτρέπει διακυμάνσεις στην κατανομή των ροών των αγορών μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.

Η ΕΚΤ δίνει στην Ελλάδα ειδικό waiver έτσι ώστε οι τίτλοι που εκδίδονται από την ελληνική κυβέρνηση θα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το έκτακτο πρόγραμμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα τερματίσει τις αγορές μόλις κρίνει ότι η κρίση του κορονοϊού έχει τελειώσει, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πριν από το τέλος του 2020.

2) Να επεκταθεί το φάσμα των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς του εταιρικού τομέα (CSPP) σε μη χρηματοοικονομικούς τίτλους και έτσι όλα τα εταιρικά ομόλογα επαρκούς πιστωτικής ποιότητας είναι επιλέξιμα για αγορά.

3) Να διευκολυνθούν τα πρότυπα εγγυήσεων (collateral standards) προσαρμόζοντας τις κυριότερες παραμέτρους κινδύνου του πλαισίου εγγυήσεων.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ θα επεκτείνει το Additional Credit Claims (ACC) για να συμπεριλάβει απαιτήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση του εταιρικού τομέα. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι θα μπορούν να συνεχίσουν να αξιοποιούν πλήρως τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος.

Τέλος σημειώνει πως στον βαθμό που ορισμένα αυτό-επιβαλλόμενα όρια ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη δράση που καλείται να λάβει η ΕΚΤ για να εκπληρώσει την εντολή της, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει την αναθεώρησή τους εάν κριθεί αναγκαίο για να κάνει τη δράση του ανάλογη με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε όλοι. Η ΕΚΤ δεν θα ανεχτεί κινδύνους για την ομαλή μετάδοση της νομισματικής της πολιτικής σε όλες τις χώρες ευρωζώνης.

 

 

ΠΝΠ :  17.3.2020 http://www.pcci.gr/evepimages/ApLeitKat_F10204.pdf