ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων διέπεται βασικά από το:

Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143)και κυρίως το Β΄ μέρος αυτού (άρθρα 17-40), όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους:
• Ν. 4013/2011 άρθρο 19 παρ. 5
• Ν. 4072/2012 άρθρο 228παρ. 7, 8, 9, 10, 11 και άρθρο 248 παρ.1
• Ν. 4155/2013 άρθρο 44 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 15
• Ν. 4237/2014 άρθρο 7παρ. 8
• Ν. 4403/2016 άρθρο 22
• Ν. 4442/2016 άρθρο 52 παρ. 1, 2, 9

Πριν την έκδοση του ν. 3982/2011, ίσχυε ο ν. 3325/2005, από τον οποίο πολλές διατάξεις (ιδιαιτέρως αυτές που αφορούν στην Αττική) εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.

Ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).  Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε από τους νόμους:
• Ν. 3734/2009 άρθρο 34 παρ. 4
• Ν. 3982/2011 άρθρο 40
• Ν. 4072/2012 άρθρο 229 παρ1 και άρθρο 248 παρ. 2
• Ν. 4155/2013 άρθρο 43 παρ. 1, 2, 3, 4 και  5
• Ν. 4254/2014 υποπαράγραφος ΣΤ.18, παρ. 2 (σελ. 1419)
• Ν. 4403/2016 άρθρο 19
• Ν. 4442/2016 άρθρο 25 παρ. 4 και άρθρο 51

Κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3982/2011 έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες  κανονιστικές πράξεις:

ΚΥΑ οικ.2219/146/Φ.15/2012 «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του ν 3982/11 “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”» (Β΄ 584)
ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» (Β΄ 1048), η οποία έχει συμπληρωθεί-τροποποιηθεί από τις ΚΥΑ:
• ΚΥΑ οικ. 13234/800/Φ.15/2012 (Β’ 3251)
• ΚΥΑ Φ15/48/5/2014 (Β΄ 27)
• ΚΥΑ οικ. 10432/1115/Φ.15/2014 (Β΄ 2604)
• ΚΥΑ οικ. 132894/1751/Φ15/2017 (Β’ 4421)
ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του άρθρου 1 του Ν.4014/11» (Β΄ 1275)

Για τον όρο Ε3 των ΠΠΔ έχει εκδοθεί διευκρινιστικό έγγραφο των Γ.Γ. Βιομηχανίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Γενικές κατευθύνσεις εφαρμογής του όρου Ε3 της με α.π. Φ.15/4187/266 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012)»

ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15/2012 «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β΄ 158)
ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15/2012 «Καθορισμός παραβόλωντου άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών» (Β΄ 3533)
ΚΥΑ οικ. 132895/1752/2017 «Καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/2011» (Β’ 4493).
ΥΑ 484/36/Φ.15/2012 «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29παρ.8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143)» (Β’ 230)
Π.Δ. 44/2013 «Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Α’ 82)
ΚΥΑ οικ. 7301/504/2013 «Καθορισμός προδιαγραφών και τρόπου λειτουργίας των επιλεγμένων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως κέντρα υποδοχής της αίτησης και ενημέρωσης» (Β’ 1441)
Π.Δ. 126/2012 «Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο» (Α΄ 227)
ΥΑ οικ. 11668/901/2013 «Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επιθεωρητών των αδειών λειτουργίας Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ (σύμφωνα με το Π.Δ. 126/12 ΦΕΚ Α’ 227)» (ΥΟΔΔ 528), όπως τροποποιήθηκε από τις ΥΑ:
• ΥΑ οικ. 55820/768/Φ.31/2015 (ΥΟΔΔ 403)
• ΥΑ οικ. 117448/1612/Φ.31/2015(ΥΟΟΔ 856)
ΥΑ οικ. 4553/297/Φ.31/2012 «Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενδικοφανών Προσφυγών του άρθρου 31 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’)» (ΥΟΔΔ 207), η οποία έχει τροποποιηθεί από τις ΥΑ:
• ΥΑ οικ. 2707/185/Φ.31/2013 (ΥΟΔΔ  87)
• ΥΑ οικ. 11456/870/Φ.31/2013 (ΥΟΔΔ 508)
• ΥΑ οικ. 72983/1026/Φ.31/2015(ΥΟΔΔ 511/2015 & ΥΟΔΔ 540/2015-διορθώσεις σφαλμάτων)
• YA οικ.19849/189/Φ.31/2016 (ΥΟΔΔ 113)
ΚΥΑ οικ. 6320/416/Φ.31/2013 «Συγκρότηση Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Αδειοδότησης του άρθρου 32 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143)» (ΥΟΔΔ 230)

Επίσης, στην κατεύθυνση της περαιτέρω απλούστευσης της αδειοδότησης έχει εκδοθεί η ΚΥΑ οικ. 12684/92/2014«Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων» (Β΄ 3181).

Σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί ο Ν4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230).

Κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4442/2016 έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες  κανονιστικές πράξεις:

ΥΑ οικ. 32790/392/Φ.15/2017 «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας» (Β’ 1061).
ΚΥΑ 8592/2017 «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων» (Β’ 1750).
ΚΥΑ οικ. 16228/2017 «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» (Β’ 1723).

Η αδειοδότηση των logisticsδιέπεται βασικά από τον Ν. 4302/2014 «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 225), δυνάμει του οποίου εκδόθηκε η ΚΥΑ οικ. 53346/645/Φ.61/2017 «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4302/2014 (Α’ 225) και λοιπών συναφών θεμάτων»  (Β’ 1668).