ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΒΑΠ

εξουσιοδότηση

                                                                                                                                                                                                               Αθήνα 22 Απριλίου 2024
                                                                                                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 4.778

 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
του ΣΒΑΠ την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και ώρα 16.00
στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 28-3-2024 και σύμφωνα με τον νόμο και το
Καταστατικό, του Συνδέσμου, καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024, και ώρα 16.00 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Κασιμάτη 1-18531, Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Παρουσίαση πεπραγμένων του έτους 2023., 2. Παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού της διαχείρισης του έτους 2023,καθώς της και της πορείας του προϋπολογισμού για το έτος 2024 και της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2023. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη. 4. Παρουσίαση από τον ΙΟΒΕ «Η συνεισφορά της μεταποίησης στην οικονομία της Περιφέρειας Αττικής». ΣΒΑΠ-ΕΒΕΑ

5. Διάφορα.

Ο πρόεδρος
Δημήτρης Μαθιός


*Θα ακολουθήσει η Ανοικτή Γενική Συνέλευση στις 18.00 μμ.

 

Προς

Τον Πρόεδρο της Ετήσιας Τακτικής

Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου

Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς

της 15ης Μαΐου 2024

                                                                                                                            ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο υπογράφων/ούσα την παρούσα …………………………………...................., ως νόμιμος εκπρόσωπος της (επωνυμία εταιρίας)……………………………...., εξουσιοδοτώ τον………………………………όπως εκπροσωπήσει την εταιρία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των εταιριών-μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, την 15η Μαΐου 2024 και ώρα 16.00 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Τηλ. επικοινωνίας/κινητό επικοινωνίας……………………email……………...

                                                       Αθήνα …/…./2024

                                                   Ο εξουσιοδοτών/ούσα

                                               (υπογραφή και σφραγίδα)

LOGO ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ