Πιλοτική Δοκιμή Εκπαιδευτικής Διαδικτυακής Πλατφόρμας στα πλαίσια του EU ERASMUS + project

“Energy Footprint Management for SMEs” – SMEnergy

(Διαχείριση του Ενεργειακού Αποτυπώματος για ΜΜΕ)

 

Platform_testing_information_document_v2