ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΑΕΚ 1-25 02.09.2015

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς ανέλαβε την πρωτοβουλία να συντονίσει και να υλοποιήσει σεμινάρια, στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ), που απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι) σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά και εκπαιδευτικούς φορείς.

Το χρονοδιάγραμμα των σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 32 ωρών, θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα εκπαίδευσης.

 

1.         Εκμάθηση ξένων γλωσσών  (Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά)

2.         Η επιστήμη της ψυχολογίας στο Marketing-Ψυχολογικά τρικ στο Μάρκετινγκ

3.         Δημόσιες σχέσεις - Επικοινωνία & Επαγγελματική Συμπεριφορά 

4.         Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

5.         Διαχείριση πελατών - Κρίσεων.

6.         Εξυπηρέτηση πελατών με χρήση Η/Υ

7.         Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτομίας

8.         Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα

8.         Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και χρηματοδότησης ΜΜΕ

9.         Υγιεινή & Ασφάλεια στο χώρο Εργασίας

10.       Σεμινάριο Επικοινωνία & Συμπεριφορά - Εξυπηρέτηση Συναισθηματικά

 Φορτισμένων Πελατών

Στα εν λόγω σεμινάρια, θα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24%.

 

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού  5,00 € ανά ώρα και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα Α) μέσω των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται και Β) ως ανεξάρτητα άτομα μέσω του Εργατικού Κέντρου συμπληρώνοντας τα συνημμένα έντυπα:

 

Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής μέσω των επιχειρήσεων

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης της επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)

  2. Αίτηση Συμμετοχής

  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

  4. Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με  το ΑΦΜ του καταρτιζομένου

  5. Εκτύπωση των θεωρήσεων των βιβλιαρίων ΙΚΑ για το έτος 2015 (διάστημα από 1/3/2015-28/2/2016)

  6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού.

 

Β) Δικαιολογητικά συμμετοχής  ανεξάρτητων  ατόμων

  1. Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα.

  2. Βεβαίωση συμμετοχής από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο (Υπογραφή-Σφραγίδα Εργατικού Κέντρου).

  3. Εκτύπωση των θεωρήσεων των βιβλιαρίων ΙΚΑ για το έτος 2015 (διάστημα από 1/3/2015-28/2/2016).

  4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών. μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

5.     Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με  το ΑΦΜ του καταρτιζομένου.

6.     Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού  IBAN του  εργαζομένου για να την κατάθεση του δικαιούμενου ποσού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Σ.Β.Α.Π.. στα τηλέφωνα 210-3392567.

Σύνδεση Μελών